tisdag 7 augusti 2012

Torsburgen tjugo år efter branden

I juli för 20 år sedan pågick under fyra dygn en mycket stor skogsbrand vid Torsburgen i Kräklingbo på Gotland. Själv befann jag mig i Lau, ca 15 km söder om Torsburgen. En dimmig morgon när vinden låg på från norr kändes röklukten starkt även där vilket kändes hotfullt och skrämmande. Hundratals personer deltog i släckningsarbetet. Vid skogsbranden hotades flera gårdar vid Hajdeby, strax norr om Torsburgen, men genom stora insatser av räddningsmanskapet kunde gårdarna räddas.  Eftersläckningen tog en månad innan faran väl var över. Totalt berörde branden mer än tio kvadratkilometer mark, mest skogsmark. På själva Torsburgen brann nästan all skog.
Vi besökte platsen redan samma höst efter branden. Landskapet var dramatiskt med svartbrända trädstammar som kontrasterade mot marken som var vit av den brända kalkstenen, sedan nästan hela växt- och jordlagret bränts upp. Här och var fanns som en ytterligare kontrast brandgula svampar och mossa, som gynnats av branden. Fortfarande ligger döda trädstammar överallt på marken. På en del ställen har ny skog börjat komma upp men på stora områden är det fortfarande öppen mark.
Torsburgen är en enormt stor fornborg, över en kvadratkilometer stor, är högt belägen med vidsträckt utsikt. Fornborgen begränsas delvis av en naturlig klint som på sina ställen är 30 meter hög. Flera kilometer finns en flera meter hög kalkstensmur, som har daterats till tiden för Kristi födelse. Sedan skogsbranden släckts inrättades här ett naturreservat. Många tallar som stått kvar efter branden föll senare eftersom rötterna hade bränts av men många tallar står fortfarande kvar.

På Torsburgen finns fortfarande olika arter som trivs på gamla brandplatser. Enligt länsstyrelsen finns där sällsynta växter som uddbräken, gulkronill, gotlandssippa och timjansnyltrot samt flera ovanliga arter mossor och lavar.
Det finns idag en stor blomprakt även med vanligare växter. Här finns till exempel mycket rallarros.
Mjölkört eller rallarros.
Blodnäva.
Sandlilja.
Backtimjan och skogsrams.
En annan rikligt förekommande växt på Torsburgen är kryddväxten kungsmynta, som här har en av sina rikaste förekomster på Gotland, ovan tillsammans med rallarros.
 Blåklocka
Tulkört.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar