måndag 28 november 2011

Det var ju bara ett träd

Att vilja bevara ett många hundra år gammalt träd på Östermalm verkar vara ett tecken på extrem konservatism i Sverige, ja närmare ren fascism verkar det vara svårt att komma. Särskilt som det växer på Östermalm, denna förhatliga stadsdel, själva symbolen för överklassen. Kanske det bör fällas just för att det finns på Östermalm. Denna tes drivs särskilt i Aftonbladet där kolumnisten Oisín Cantwell har strött sin galla över ”de välbärgades absurda ekstrid” och där kulturchefen Åsa Linderborg under rubriken ”Trädskallar” säger: ”Det var ju bara ett träd. Det finns viktigare strider.”
Åsa Linderborg
I Sverige kan man tydligen bara tala om en sak i taget, och då finns det viktigare saker att tala om än träd, så hugg ner dem bara, tycks budskapet vara. Oavsett skäl? 
Oisín Cantwell
Oavsett om staden har rätt eller ej, om de vilseleder sina medborgare eller ej. Det är i grunden fel att kämpa för att bevara träd när det finns viktigare strider att kämpa för. Tv-eken synboliserar ju inte kampen mot kapitalet, mot utsugningen av de fattiga i världen. Den har ingenting att göra med dem som utförsäkras från arbetsmarknaden, ingenting med rätten till kollektivavtal att göra. Ingenting med alla döda i Irak, eller Afghanistan. Som Åsa Linderborg säger: ”Det är en djupt konservativ tanke att nåt ska bevaras bara för att det fanns på 1200-talet.” För Åsa Linderborg känns det djupt stötande att människor engagerar sig för stadens grönska när det finns stora orättvisor i världen. Men betyder det verkligen att det är rätt att fälla en frisk 500-årig ek?

Arborister dömer ut rapport om tv-eken

I går presenterade de oberoende arboristerna sina slutsatser om tv-eken på Oxenstiernsgatan, vilket refereras av Epstein i Dn.se. Deras undersökning bygger på 18 olika analysmoment och har gjorts i samråd med och efter granskning av experter i Tyskland, Storbritannien och Australien. Slutsatserna är att eken har förlorat som mest 40 procent av sin styrka vilket inte borde föranleda några drastiska beslut. Vindlasten är ganska liten i förhållande till stammens dimensioner med hänsyn till tidigare beskärning. Säkerheten kan ökas genom att reducera trädkronan med upp till 40 procent vilket minskar risken när det blåser extra mycket. Beslutet att fälla Radioeken är därför överdrivet och grundas inte på fakta. Den gamla eken är en komplex biodynamisk organism och bedömningar måste bygga på faktiska bevis som stöds av data, inte på antagande och visuella bedömningar utan fakta.
Arboristerna riktar också omfattande kritik mot den norska arboristen Solfjelds rapport, anlitad av Trafikkontoret. I rapporten anges rotförfall som orsak till låg vitalitet och potentiell risk. Men Solfjeld har inte inspekterat rötterna och kan inte veta om rotröta eller rotdöd föreligger. Att enstaka grenar dör indikerar inte instabilitet i rötter och utgör ingen orsak att fälla trädet. Rapporten misstänker metankvävning av rötter. Det skulle i så fall även synas genom tidig avlövning och missfärgning av blad. Nyligen tagna fotografier av eken bekräftar inte detta. Rapporten gör antaganden att tunt lövverk är resultat av dålig vitalitet, men tunt lövverk gör inte att trädet utgör en risk. Rapporten slår fast att trädkronan inte är tillräcklig för att försörja ett friskt träd. Men att trädets krona minskar och att stammen blir ihålig är en naturlig del i åldrandet som kan fortgå i flera sekler, men gamla ekar kan ändå bibehålla en hög grad av stabilitet. Rapporten drar också felaktiga slutsatser av de svampangrepp som iakttagits. Det saknas helt beräkningar av vindbelastningen, men det görs ändå bedömningar av risken. Rapporten konstaterar att stammens rötangrepp är långt gångna, men det nämns inte den stora förekomsten av frisk ved. Rapporten innehåller ingen inspektion av stammen under 2,5 meters höjd. Rapporten innehåller inga data och slutsatserna stöds inte av fakta. Observationer av strukturell svaghet stöds inte av några data, utan vilka det inte går att dra några slutsatser angående stabilitet i stormvindar mm. Rapporten drar slutsatser utan annat underlag än personliga observationer.
De oberoende arboristerna ifrågasätter på punkt efter punkt Solfjelds rapport, som Trafikkontoret grundar beslutet om trädfällning på. Slutsatserna blir sammanfattningsvis att rapporten inte innehåller några data att analysera, inte har granskat stora delar av den bärande strukturen, allvarligt misstolkar svampangreppen, och visar stora brister i diagnosen av det strukturella förfallet och den relativa trästyrkan. Rapporten ger slutligen totalt fel rekommendationer.
De oberoende arboristerna avslutar med att konstatera att eken var unik och lika historiskt och kulturellt viktig som en målning av Rembrandt eller ett tak av Michelangelo. Den onödiga förstörelsen av detta gamla träd med Solfjelds rapport som underlag är oacceptabelt enligt alla måttstockar för kvalificerad trädvård.
Slutligen kan konstateras att Trafikkontoret valt ut fyra träddelar som ställts ut i Tekniska nämndhuset på Fleminggatan 4.
Två av dessa kommer från den döda gren som alla varit överens om borde tas bort och som mycket riktigt haft stora rötangrepp.

Det går naturligtvis inte att dra några som helst slutsatser om hela ekens kondition genom att titta på dessa fragment. De friska delarna av eken ligger nu vid Hundudden på Djurgården där de kan studeras av dem som är intresserade.

fredag 25 november 2011

Tv-eken var till 80 procent frisk

Låt stubben stå kvar på Oxenstiernsgatan som ett minne och till glädje för lekande barn! 
Idag kommer sörjande ekvänner och lägger blommor på stubben på Oxenstiernsgatan. Resten av trädet har körts till Hundudden på Djurgården. 
Det visar sig att trädet var friskare än väntat. Vid sågstället 2, 5 m över roten varierar diametern mellan 180 cm och 210 cm. Den friska vedens tjocklek varierar mellan 34 cm och 72 cm. 
Hela trädets tvärsnittsarea är därmed ca 2,98 kvadratmeter varav 0,61 kvadratmeter är rutten kärna. Det innebär att omkring 80 procent av stammen är frisk ved, vilket är mycket mer än till och med de oberoende arboristerna uppskattat. 
Många av de högre grenarna hade en helt frisk ved, utan någon som helst röta.
Ingen röta.
Några grenar hade viss röta.
Obetydlig röta.


Tillägg den 26 november 
Fyra delar av eken har förts till Tekniska nämndhuset på Fleminggatan 4 där de kan beskådas av allmänheten. 
Trafikkontorets trädansvarige Björn Embrén hävdar fortfarande i ABC med en dåres envishet att "hela cellstrukturen är borta, det finns inget sammanhang, det delas upp i små bitar alltså, den är helt sönderbruten". Detta säger han samtidigt som han fingrar på en brottyta som uppstått när en stor gren föll mot gatan och bröts av.

Tv-eken som fälldes var frisk

I natt fälldes tv-eken under stor polisbevakning, trots att ett hundratal ekkramare var på plats.
Ekstubben visar tydligt att en stor del av stammen, kanske 75-80 procent, var frisk och stabil. 
Grenarna var fullständigt friska rakt igenom. 
Det fanns alltså ingen risk för att den skulle ramla omkull eller att grenar skulle knäckas som Trafikkontoret hävdat. Att fälla en månghundraårig ek borde inte ske utan övertygande skäl, men dessa skäl saknades. De oberoende arboristernas bedömningar var korrekta, medan Trafikkontorets uppgifter som spreds av Mats Freij och Björn Embrén var osanna. Ekkramarna hade alltså rätt i att försvara trädet in i det sista. Att staden fällde eken utan att ens vilja ta del av den oberoende arboristrapporten visar på en häpnadsväckande arrogans, medborgarförakt och maktmissbruk.
Ansvaret för att den månghundraåriga eken fälldes ligger ytterst på det ansvariga borgarrådet Ulla Hamilton (M).

Mer om fällningen i natt kan man läsa i DN och SvD.

torsdag 24 november 2011

Innehållslös kritik mot Slussen

Debatten om Slussen fortsätter fem i tolv, då bara dagar återstår innan beslutet ska fattas. Sten Nordin (M) och Regina Kevius (M) hävdade häromdagen i SvD att ”Nya Slussen kan inte vänta”.
Budskapet var att dagens Slussen måste rivas, det nuvarande förslaget är genomtänkt och att inga fler utredningar behövs.  Man konstaterar att betongen vittrar och att grundläggningen sätter sig och det är i och för sig sant. Mera väsentligt är att det som borgarråden säger är en överdimensionerad trafikkarusell, byggd för 100 000 fordon per dygn, där det idag passerar 30 000, att det är svårt för gående och cyklister att ta sig fram smidigt och säkert över Slussen. Nya Slussen kommer att erbjuda fler möjligheter för människor att ta sig mellan stadsdelarna utan att korsa starkt trafikerade vägar eller hindras av trappor. Huvudbron över slusskanalen ger flexibilitet inför framtiden med kapacitet för dagens trafikmängd och egna körfält för kollektivtrafiken. Slussen är också en mötesplats i hjärtat av Stockholm.
Mot detta hävdar Karin Wanngård (S) och Tomas Rudin (S) att ”Slussen värd ett bättre öde”, också i SvD. Vad har de då för argument? De tycker inte att ”det nya förslag som i dag ligger på bordet är bra” och får det att låta som om den enda fördelen med Nya Slussen skulle vara att den är ny.
De tar upp de höga kostnaderna, kanske 10 miljarder kronor. De antyder att trafiklösningen är underdimensionerad! Den ”kommer att ha svårt att hantera den växande biltrafik som befolkningsökningen kommer att medföra, utan att skapa några möjligheter för en utbyggd kollektivtrafik”, ett ganska märkligt argument, eftersom de flesta andra kritiker ju har opponerat just mot den överdimensionerade trafiklösningen. Utan analys antar de att biltrafiken kommer att öka över Slussen på grund av befolkningstillväxten. Statistiken talar dock inte för detta. Sedan slutet av 1980-talet har befolkningen i Stockholm ökat med ett par hundratusen invånare samtidigt som biltrafiken över Slussen har minskat, vilket framgår av följande diagram.
Varför tror Wanngård och Rudin att trenden skulle vända nu? Slussenförslaget kommer inte att öka trafiken i Gamla stan. I stället tycks Wanngård och Rudin vilja göra Gamla stan närmast bilfri, vilket vore en ganska orealistisk utopi.
Vad socialdemokraterna vill är att skjuta upp frågan på obestämd tid, i varje fall 10-15 år framåt. Det hade ju varit önskvärt att samordna Nya Slussen med en tunnelbana till Nacka, men är ju knappast möjligt eftersom Slussen skulle rasa ihop långt dessförinnan. Sossarna har ju alltså inte mycket att komma med.
Ett tredje inlägg med rubriken ”Slussens utformning är genial” kommer från representanterna för Icomos Kerstin Westerlund Bjurström och Britt Wisth. De för alltså fram den gamla Slussen, som de hävdar har enastående värden jämfört med nybyggnadsförslagen. De menar alltså att ”nuvarande Slussen i grunden är bra, rent av genial!” De hävdar alltså på fullt allvar dels att en klöverbladskorsning av det slag som det finns tusentals av längs våra motorvägar skulle vara ”genial”, dels att just centrala Stockholm intill den medeltida stadskärnan är rätta platsen för en sådan motorvägskorsning! Det är häpnadsväckande att de anser att 2000-talets trafiklösning mitt i Stockholm ska utgå från bilens villkor. Några andra argument kan de faktiskt inte föra fram.
Med dessa inlägg faller kritiken mot Slussenförslaget platt till marken.

Fatburen har återuppstått

Den numera försvunna Fatburssjön på Söder var ursprungligen en havsvik som genom landhöjningen snördes av från havet. Under bronsåldern för 3.000 år sedan blev den en insjö med utlopp i Årstaviken. På kartan, där nuvarande gatunät finns med, ser man hur strandlinjen krymper från 1200-talet, 1550, 1700 till 1850. 1200-talet strandlinje sträckte sig från nuvarande Katarina Bangata/Östgötagatan i sydost till parken Bergsgruvan vid Rosenlundsgatan i nordväst.
På 1640-talet gjordes Stockholms första rutnätsplaner och för att kunna dra Götgatan rakt söderut dikade man ut och torrlade en del Fatburen som låg i vägen. Sjöns vattennivå sänktes och förlorade sitt direkta utlopp. Sjön blev ett träsk som snart började växa igen. Kring sjön fanns textilfabriker, bryggerier, slakterier och soptippar, och allt avfall stjälptes i sjön.
Kvarnberget och den krympande Fatburssjön 1642.
På 1860-talet byggdes järnvägen ut mellan Liljeholmen och Södra station och sjön fylldes slutligen ut helt, men ännu på 1980-talet fanns det vassruggar som påminde om den gamla Fatburssjön. På 1980-talet byggdes Södra stationsområdet ut, men den sämsta marken lämnades obebyggd, den del där den gamla utfyllda Fatburen hade legat. Där anlades Fatbursparken avgränsad av Bofills båge.
Idag har en liten obetydlig del av den forna Fatburen återuppstått i de schaktningar som sker för Citybanan. En långsmal kanal där vattnet åter glittrar i solen. Det ger mig tanken att en del av Fatburssjön kanske faktiskt kunde återuppstå när parken ställs i ordning igen när järnvägsbygget väl är klart. En liten sjö brukar vara ett uppskattat inslag i en park.

Vad vi vet och inte vet om Ingmar Bergmans härkomst

Jag skrev i våras om misstanken att Ingmar Bergman troligen inte var son till Karin Bergman, baserat på en DN-artikel. För en månad sedan kunde Ny Teknik efter nya tester avslöja att den dna-profil som togs fram från ett av Bergmans frimärken härstammade från en tekniker vid Rättsmedicinalverket, RMV. Samma tekniker hade också kommit att kontaminera två kompletterande frimärkstester som Ny Teknik hade tagit initiativ till och som utförts på formellt uppdrag av Veronica Ralston, systerdotter till Ingmar Bergman. RMV hade helt enkelt schabblat med provet, vilket bara det borde vara uppseendeväckande, med tanke på att dna brukar användas i bevissammanhang. Nu när det visar sig att det inte var Ingmar Bergmans dna finns det inget genetiskt bevis för att han inte skulle vara biologisk son till Karin Bergman, men det finns inte heller något bevis för att han är det.
Trots detta gjorde Jan Holmberg, vd för Stiftelsen Ingmar Bergman, ett debattinlägg i Dn:s kulturdel med den innebörden. Han skriver att ”historien om att Bergman inte skulle vara biologisk son till sin mor slutgiltigt har kunnat avfärdas”. Det är naturligtvis trams. Kunskapsläget är detsamma som det var från början, när Louise Tillberg i sin bok, helt utan kunskap om några dna-analyser lade fram teorin om sin egen härkomst. Men Holmberg fortsätter: ”När det nu är klarlagt att det hela var en konspirationsteori…”. Men ingenting är ju klarlagt!
Medan Holmberg fick utrymme i DN ville man däremot inte publicera Louise Tillbergs syn på saken, hon som var själva upphovet till all uppståndelse med boken ”Den jag ser på älskar jag”. Den kan du däremot läsa här.

Ingen akut risk att tv-eken faller omkull

Det är ingen akut risk att tv-eken faller omkull. I alla fall inte av sig själv. Det meddelade TV4-nyheterna på onsdag kväll. Den norska trädexperten Erik Solfjeld som Trafikkontoret anlitat bedömer att det inte finns någon överhängande risk.
Trädkramarna fortsätter att vaka över eken dag och natt.
Det finns naturligtvis fortfarande en stor risk att eken faller omkull därför att Trafikkontoret fortfarande hävdar att eken måste fällas, trots att själva motivet för fällningen inte gäller längre - det finns ju ingen överhängande risk att trädet faller på bilar eller människor. Men varför ska den då fällas?

onsdag 23 november 2011

Benny Andersson sprider myter om Slussenförslaget

Jag tycker ju egentligen bra om Benny Andersson. Som musiker och låtskrivare, både i ABBA och BAO. Därför är det ju tråkigt att han inte har förstått Slussenförslaget och ännu tråkigare att han sprider sina missuppfattningar vidare i sitt öppna brev till finansborgarrådet Sten Nordin i DN i måndags. För det kan väl inte vara så att han medvetet sprider osanningar vidare?
Benny Andersson tror att Skeppsbron ska breddas för att bygga en åtta­filig motorled? Det är inte planerat. Benny Andersson tror att man måste gå uppför en massa trappor för att ta sig från Gamla Stan till Södermalmstorg. Det behövs inte, utan kan man kommer att kunna ta sig dit utan trappor precis som idag. Inte heller måste man vänta på rödljus vid slussöppning.
Vidare tror Benny Andersson att det planeras en galleria på 35 000 kvadratmeter. Det är inte sant och har aldrig varit aktuellt. Den kommer att bli mycket mindre, som du kan kolla här. Om det nu skulle vara något fel på lokaler för handel i ett mycket bra kollektivtrafikläge, när Stockholms befolkning växer snabbare än någonsin förut. Annars kommer de att byggas i bilorienterade lägen i periferin i stället.
I stället för en ny modern version av Slussen anpassad för gång- och cykeltrafik och kollektivtrafik vill Benny Andersson bevara den planskilda trafikplats som byggdes för det stundande bilsamhället för 80 år sedan. Det är ledsamt och trist att Benny Andersson sprider sådana myter utan att på allvar sätta sig in i frågan. Han borde hålla sig till musiken.

Rösta om tv-eken

Trafikkontoret i Stockholm vill såga ner eken utanför radio- och tv-husen eftersom den är sjuk och riskerar att rasa. Men protesterna har blivit många och mediabevakningen hård. Sveriges Radio har nu lagt in en möjlighet att rösta om Tv-eken på sin hemsida. Du hittar den här.
I skrivande stund ser opinionsläget om tv-eken ut så här:
Klicka på diagrammet om du vill att det ska bli större.
För övrigt skrev DN.se idag att trafik- och arbetsmarknadsborgarrådet Ulla Hamilton (M) på måndagsnatten skrev till Rädda eken-gruppen och uppmanade den att förse trafikkontoret med det analysmaterial som deras ”sk experter” fått fram.
Frågan är vad hon menar med "s k experter". Det handlar om några av landets främsta arborister och andra trädexperter.

tisdag 22 november 2011

Naturen som museum

På SvD:s ledarsida fanns häromdagen en fullständigt sanslös kolumn av Johan Ingerö under rubriken ”Naturen är varken redskap eller museum”, där han drar paralleller mellan ekräddare på Östermalm och varghatare i Norrland. Han konstaterar att tv-eken är stagad med vajrar och att den har dödförklarats av diverse trädexperter. Därmed är saken klar för Ingerö, som tycks anse att ingenting mer finns att tillägga i frågan. Han slås av känslan att frågan för trädkramarna är existentiell. Naturen ska enligt Ingerö inte vara ”något museum, uppbyggt för innerstadsflanörernas höga nöjes skull”. Och vidare: "Ett dött jätteträd som vilken dag som helst kan rasa över en bil, en människa eller en barnvagn måste tas bort."
Den enligt Johan Ingerö döda eken vid tv-huset.
Eken är faktiskt inte ”död”. Det tycks ha gått Ingerö fullständigt förbi att tv-eken inte bara grönskade för fullt för bara några veckor sedan utan att också ett antal oberoende arborister och trädexperter tvärtemot uttalanden från Trafikkontorets tjänstemän konstaterat att eken har 50-65 procent frisk ved och inte löper någon risk att ramla omkull.
En jämförelse med Monthy Pythons papegojsketch är faktiskt relevant. Alla kan se att trädet lever, medan stadens tjänstemän envist upprepar att det är stendött.
Det vore klädsamt om SvD kunde tillägna sig ett oberoende förhållningssätt och kritiskt granska beslutsunderlag och myndighetsutövning som normalt brukar vara en huvuduppgift för pressen.

måndag 21 november 2011

Dendrologerna om tv-eken

I kväll har Föreningen för dendrologi och parkvård skickat följande skrivelse angående tv-eken till Trafikkontoret och Trafiknämnden samt media

Till Trafikkontoret i Stockholms Stad och Stockholm Stads Trafiknämnd
Föreningen för Dendrologi och Parkvård vill härmed inlägga en kraftfull protest mot Trafikkontorets och Trafiknämndens hantering av frågan om tv-eken på Oxenstiernsgatan. Denna månghundraårige ek förtjänar en ordentlig professionell utredning innan man beslutar att såga ner den. I stället har stadens trafikkontor på mycket lösa grunder och utan noggrann utredning hävdat att trädet är allvarligt sjukt, (ja, till och med stendött) har röta i rotsystemet och utgör en fara för medborgare som rör sig på gatan eftersom trädet kan kollapsa omedelbart. Gatan har stängts av på ett provocerande sätt så att varken busslinjer eller privatbilar kan passera – med hänvisning till att trädet utgör en omedelbar fara. Samtidigt har alla som har ögonen i behåll sett en frisk grönskande krona som fällde sina löv först för ett par veckor sedan.
Den erfarne ekräddaren och landskapsarkitekten Klaus Stritzke, ledamot av Dendrologernas styrelse, har granskat trädet och funnit att det är i betydligt bättre skick än många Djurgårdsekar av samma ålder som skötts om av professionella trädvårdare (bland annat av honom själv) och därefter blivit friskare, och att det med stor sannolikhet kan stå kvar och till och med leva upp om man ger trädet professionell vård. En grupp oberoende arborister från olika delar av landet har under den gångna söndagen genomfört en noggrann undersökning av eken med modern ultraljudsutrustning och kommit fram till att trädet har 50-65 procents friskt virke, beroende på var man mäter på stam och i krona, och därmed inte utgör någon risk för människor och bilar som passerar. Rapporten från denna undersökning har tillställts Trafikkontoret. Vi undrar givetvis varför Trafikkontoret inte självt tagit sig tid och möda att genomföra en sådan undersökning.
Så sent som i våras delgavs kringliggande bostadsrättsföreningar en spårvägsplan som visade att spårvagn skulle dras vid sidan om trädet, och därmed uppstod en tro på att Trafikkontoret värnade om trädet. I mitten av oktober kom det plötsligt upp en lapp på trädet som meddelade att det var livsfarligt och skulle tas ner under oktober månad. Detta ter sig mest som en veritabel kupp och manipulering av väljare och allmänhet. Dessutom avlägsnades också någon gång nyligen den lilla ek av samma klon som hade planterats bredvid som en satsning på en framtida ek på samma plats när den gamle en gång i framtiden måste avverkas. Inget i Trafikkontorets agerande ter sig särskilt begripligt och vi anser att stadens Trafiknämnd och stadens politiker bör ta ansvar för vad som sker med en så monumental och i stadsbilden unik gammal ek. I stället skyller man ifrån sig på tjänstemännen och tar sin hand ifrån hela ärendet.
Vi kräver att Trafikkontoret och Trafiknämnden med det snaraste inställer alla planer på avverkning och i stället ger denna värdefulla trädskatt, äldre än självaste staden Stockholm, en värdig behandling och en ordentlig undersökning.  All vår erfarenhet säger att denna ek med hjälp av viss stödbeskärning kan vara både säker och pryda sin plats i flera decennier till. Troligen har den minst samma återstående livslängd som den planerade spårvägen.  Det är perspektiv som man lättvindigt förbigår.

För styrelsen i Föreningen för Dendrologi och Parkvård,
Stockholm, den 21 november 2011

Sten Ridderlöf, vice ordförande  (tel 0708155544)
Klaus Stritzke, landskapsarkitekt och ledamot av styrelsen
Daniel Daggfeldt, licensierad arborist och ledamot av styrelsen

Bruno K Öijer till tv-ekens försvar

Poeten Bruno K Öijer läste idag en dikt till tv-ekens försvar. Han gjorde det på plats vid tv-eken. Inslaget sändes i SVT:s Kulturnytt i kväll och dikten kan avlyssnas på SVT Play genom att klicka på bilden.
Bruno K Öijer vid tv-eken.

söndag 20 november 2011

Teve-ekens sjukdomstillstånd

Vid olika besiktningar under de senaste åren har man hittat två svampar på den berömda teve-eken. Det gäller svavelticka och ekticka. Häromdagen fann man dessutom oxtungssvamp på eken. Svaveltickan (Laetiporus sulphureus) orsakar brunröta, som främst angriper äldre ekar. Svavelticka är en aktiv och aggressiv vednedbrytare och medför risk för att grenar knäcks och faller av. Den angriper kärnveden och är ofta orsaken till de stora håligheter som kan ses i äldre ekar. Det är vanligt att gamla ekar är ihåliga. Vid en inventering av alla stora ekar i Östergötland, fann man att omkring 40 procent av dem var ihåliga. Ekar av teve-ekens storlek och ålder är antagligen undantagslöst ihåliga. Ekarna mår dock inte nödvändigtvis dåligt av att bli ihåliga – det är en naturlig del av åldrandet – och de kan leva i flera hundra år med ihålig stam.
Ektickan (Phellinus robustus) orsakar vitröta. Svampens utveckling är långsam, men efterhand uppstår vitröta i de övre stamdelarna. Rötan börjar perifert och sprider sig mot både kärnved och kambium. Lokalt dödas kambiet, varpå tillväxten avstannar i denna zon medan den fortsätter runt omkring. Detta resulterar i efterhand en insänkning i stammen som trädet försöker valla över. Då angreppen vanligtvis förekommer högt upp på stammen eller på grenar högt upp i kronan så blir skadorna inte så stora och omfattande.
Först den 16 november bröts det trädäck upp, som funnits runt ekens stam sedan början av 1960-talet, då Oxenstiernsgatan byggdes. Dessförinnan har man inte kunnat undersöka den nedersta delen av stammen som befinner sig under nuvarande gatunivå, omkring 2,5 m. (Trots detta hade man alltså dömt ut eken!)
Vid den undersökningen upptäcktes alltså oxtungssvamp (Fistulina hepatica). Det är en förhållandevis ovanlig svamp, som brukar vid basen på gammal ek. Angrepp medför en djup brunfärgning av stammen, som gör att träet är eftertraktat till sniderier och paneler. Nedbrytningen går mycket långsamt, och infekterade träd utgör därför sällan någon säkerhetsrisk.
Den engelska arboristen Anthony Croft säger att de båda brunrötesvamparna svavelticka och oxtungsvamp är helt normala och ekar kan leva i många århundraden med dessa svampar.
Under 2003 och 2006 har man gjort ultraljudsundersökningar av stammens tillstånd. Vid gatunivå (2,5 meter över stammens bas) var stammen rötskadad, men 50 % av veden bedömdes som solid. Vid förgreningen på ca 180 cm höjd (drygt 4 m över stambas) var veden till 65 % solid. Längre ner hade stammen inte undersökts hittills, trots nedsågningsbeslutet.
Här någonstans finns det svampangrepp.
Idag genomförde dock en grupp oberoende arborister från Göteborg, Stockholm och andra platser tillsammans en undersökning av teve-ekens skick. Det är alltså först nu som ekens nedersta metrar kunnat undersökas med ultraljud, vilket gör att man kan göra sig en bild av stammens kondition. Gruppens bedömning har ännu inte offentliggjorts (kolla här), men preliminära bedömningar handlade om att stammen till ca 60 % var solid vid stambas, vilket ansågs bra med hänsyn till ekens utsatta växtplats.
Tveken undersöks med ultraljud på olika nivåer.
Mätutrustningen är kopplat till en dator som ger en bild av ett tvärsnitt av stammen.
Tidigare har bland annat docent Per Hansson, skogspatolog vid Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå uttalat sig om eken. Han ifrågasätter om det finns risk för att eken kommer att falla och vill ha mer fakta på bordet. Carl von Linné gav eken det latinska namnet Quercus robur vilket betyder ”det robusta trädet”. Att det finns svavelticka och oxtungsvamp är ingenting märkligt, säger han, det är fullständigt naturligt för gamla ekar.
Arboristerna diskuterar undersökningens resultat.
Även landskapsarkitekt Klaus Stritzke har uttalat sig om ekens möjligheter, och anser inte alls att läget är hopplöst. Grenbrott anser han osannolikt eftersom den är så väl stagad. Han förordar en reduktion av ekens krona med upp till 30 % för att minska olycksrisken i kombination med att man förbättrar rotzonen för att ge den mer syre och vatten. Han konstaterar dock att det finns mycket liv i skotten. Prins Eugens ek på Valdemarsudde, som också hade svavelticka och oxtungssvamp, åtgärdades för 30 år sedan. All kärnved är död men den är fortfarande i högsta grad levande och kommer att överleva de flesta nu levande människor.
I fredags när den planerade fällningen stoppades av församlade stockholmare sa informatören Mats Freij på trafikkontoret där man gjort bedömningen att den är en fara för allmänheten att trädet ska sågas ned snarast. ”Trädet är ruttet och stendött och kan falla när som helst”, sade han enligt DN och SvD. Låter detta verkligen trovärdigt?
Tv-eken är viktig inte bara därför att människor uppskattar stora träd i staden utan också för den biologiska mångfalden. Så stora ekar i stadsmiljö är mycket ovanligt. Beståndet av mycket gamla jätteträd minskar sakta men säkert och det tar hundratals år för nya att växa upp. Därför bör tv-eken inte fällas utan att det finns oomtvistliga skäl för detta. Det har ännu inte visats att det finns sådana skäl.

Uppdatering 1 den 21 november
Resultatet av den oberoende arboristbesiktningen visade enligt pressmeddelande att det inte finns någon risk att eken faller. "Mätningarna visar att stammen har mer än 50 % av sin styrka kvar. Det är mer än vad trädet behöver för att vara stabilt", säger Jon Hartill, arborist sedan 25 år. "Av det vi sett hittills finns inget akut som behöver göras för säkerheten. Nu fortsätter vi att genomlysa hela trädets krona", säger Hartill.

Uppdatering 2 den 21 november
Lars Epstein refererar idag i DN.se de erfarna arboristerna Jon Hartills och Johan Gustavssons undersökning av tv-eken som skedde på söndagen. ”Mätningarna visar att stammen har mer än 50 % av sin styrka kvar. Det är mer än vad trädet behöver för att vara stabilt. Av det vi sett hittills finns inget akut som behöver göras för säkerheten. Nu fortsätter vi att genomlysa hela trädets krona under morgonen”, säger Jon Hartill, arborist sedan 25 år enligt DN. ”Roten är inte rutten och stammen är inte död. Jag tycker man ska göra allt man kan för att rädda eken”, säger trädexperten Cilla Lundström som också befann sig vid TV-eken på söndagen.

lördag 19 november 2011

I går fälldes almen på Kvarnberget

I morse kunde man konstatera att den numera riksberömda eken på Oxenstiernsgatan framför Tevehuset fortfarande står kvar, tack vare de hängivna trädvännerna på plats. I går fick vi dock själva en mindre chock när vi upptäckte att den vackra paraplyalmen på Fredmansgatan på Kvarnberget på Söder inte längre står kvar. Vad har hänt?
 Så här såg almen ut för en tid sedan, medan löven ännu fanns kvar.
 En gren har brutits av.
Almen har sågats ned helt på förmiddagen den 18 november
Har någon av de boende, som tycker att utsikten skymdes, tagit saken i egna händer? Är det bilisterna som vill skapa ytterligare en parkeringsplats på trottoaren? Eller är det sopåkarna som tröttnat på att trädet står i vägen för deras stora bilar när de ska backa?
För det kan väl inte vara stadens egen förvaltning som beslutat att vi ska berövas detta vackra träd och den glädje det har berett oss varje dag när vi kommer ut på gatan?
För en tid sedan bröts en gren av, troligen knäckt av en svängande skåpbil, sopbil eller lastbil. Men det var ju bara en mindre skada som borde vårdas, inte föranleda att hela trädet fälldes.
Oavsett vilken förövaren är utgår vi från att staden snarast återplanterar ett minst lika stort träd. Och gärna en förklaring från staden till vad som skett och varför.

Uppdatering den 25 november
Fortfarande har ingen förklaring till nedsågningen lämnats, trots att frågan har gått till Trafikkontoret.
I går såg almen ut så här, förvandlad till en hög med almspån. 


Uppdatering den 7 december
Mail inkommet den 6 december 2011:
Hej!
Jag har tagit emot ditt mail ang. paraplyalmen på Fredmansgatan. Almen hade så stora skador att Trafikkontoret såg sig tvingat att ta ner den. Vi kommer att bygga en ny växtbädd och plantera ett nytt träd 20/2.
Med vänlig hälsning
Eva Prestberg
Kontaktcenter/Stadsmiljö

fredag 18 november 2011

Rotröta, rättsröta eller hjärnröta?

I dagens Aftonbladet uttalar sig Stockholms stads tjänstemän om den så kallade radioeken på Oxenstiernsgatan. Beslutet är slutgiltigt: i dag fälls tv-eken, säger Aftonbladet. ”Vem som helst med någon form av hjärnkapacitet kan förstå det”, säger Björn Embrén trädspecialist på Stockholms trafikkontor.
”Någon form av hjärnkapacitet”. Så nedlåtande uttalar sig alltså en tjänsteman i Stockholms stad om en opinion bland stadens medborgare. Det är knappast ett förhållningssätt, värdigt en tjänsteman, avlönad av medborgarnas skattemedel. Häromdagen sa trädexperten Klaus Stritzke att eken absolut inte behöver fällas. Anser Embrén att han också har förlorat all hjärnkapacitet?
Om Björn Embrén hade fått bestämma skulle den redan vara nedsågad. ”Det kommer att ske under den närmaste veckan”, säger han till Aftonbladet. ”Den är genomrutten. Rotrötan är fullständig. Den är små delar av levande bark, och inuti finns fragment av levande ved som förser den stackars kronan med näring.”
”Små delar av levande bark”. ”Fragment av levande ved”, säger han. Är detta verkligen ett uttalande av en opartisk fackman? Vem som helst kan på plats konstatera att den har massor av frisk bark. Betrakta nedanstående bild av radioeken för en tid sedan. Den har en stor grönskande krona som har klarat av stormen Gudrun och alla andra stormar hittills. Skulle den verkligen ha gjort det med endast ”fragment av levande ved”.
Radioeken/teveeken.
Uppenbarligen är Björn Embrén inte en trovärdig tjänsteman. Han uttrycker sig som en hårt trängd person som av prestigeskäl inte är beredd till någon reträtt.
En norsk arborist, Erik Solfjeld, har tittat på trädet, och enligt staden dömt ut trädet på grund av rotröta och att kronan är instabil. Men rötterna är faktiskt inte undersökta. Först häromdagen öppnade man det trädäck som har legat runt eken sedan mitten av 1960-talet. Man har alltså dömt ut eken redan innan man undersökt vare sig rötterna eller den nedersta delen av stammen. Och Solfjeld har ännu inte kommit med sin rapport. Vad vill man dölja? Om kronan inte är stabil kan man stabilisera den. Något skäl att såga ned trädet är det inte. Med det bristfälliga sakunderlag som stadens tjänstemän har presenterat hittills är det obegripligt att de till varje pris vill fälla trädet.
Någon har sagt att det verkliga skälet är att Trafikkontoret vill dra fram inte bara spårvägen här, utan dessutom ett par extra körfält för bilar. Om det verkligen är så borde man också säga det rent ut, och inte komma med svepskäl.
Låt oss nu ta en paus, lägga alla papper på bordet och låta känslorna lugna ner sig på båda håll i stället för att ösa invektiv över den andra sidan.

Radioeken fälls inte idag

Eken utanför Radiohuset kommer inte att fällas idag som planerat. Detta meddelades på radion i morse.  Att eken fortfarande står kvar går att konstatera på SVT Live där det såg ut så här för en stund sedan.
Sveriges television har monterat upp en livekamera i fönstret närmast eken. Klicka på bilden för att se eken live.
Sedan ett hundratal personer samlats för att försvara eken var poliserna på plats för få. Det går inte att såga ned eken så länge det är så mycket folk på plats, som dessutom sitter uppe i trädet. De aktivister som vakade vid eken under natten har alltså vunnit en andra etappseger. Eken skulle ju första gången sågas ner i slutet av oktober. Så här glada var aktivisterna i morse.
Några ekaktivister på plats i morse. Klicka på bilden för att se klippet.
Det tog en vecka av heltidsbevakning på plats dygnet runt för att almstriden för 40 år sedan skulle vara slutgiltigt vunnen. Ekaktivisterna verkar vara beredda på en lång försvarstrid även nu. Det ansvariga borgarrådet Ulla Hamilton skulle kunna göra slut på denna process och förklara eken räddad. Vad väntar hon på?

Rädda eken vid Radiohuset!

I kväll besökte jag den så kallade radioeken (eller teveeken, som den egentligen heter) utanför tevehuset på Oxenstiernsgatan på Östermalm. Det är en ståtlig ek som kanske kan vara så där 800 år gammal. Den är alltså äldre än Stockholms stad. Egentligen borde den k-märkas, kanske som naturminne. En grupp ekräddare hade samlats kring eken för att värna den mot eventuella angrepp. Fällningen har man sagt ska ske klockan sex i morgon bitti.
Av obegripliga skäl tycks stadens tjänstemän ha bestämt sig för att den nu måste sågas ned, ungefär som man hade bestämt sig för att göra med almarna i Kungsträdgården för 40 år sedan. Almarna var ju sjuka och måste sågas ned, sa man då. Men det var inte sant den gången heller. Almarna står fortfarande friska och krya ännu 40 år senare, och om inte almsjukan tar dem lär jag aldrig få uppleva deras död.
Det egentliga skälet för att man ville såga ned almarna var att de inte passade in i den förändring av Kungsträdgården som Peter Celsing hade planerat. Där passade i stället en tunnelbaneuppgång in alldeles utmärkt, samt en stor livsmedelsbutik under jord. Men så blev det inte den gången, eftersom stockholmarna ville annorlunda. De ville ha almarna kvar. Och de ingrep resolut natten mellan den 11 och 12 maj 1971.
Har man inte lärt sig något på 40 år? Stockholmarna vill gärna ha kvar radioeken också. Det är ett mycket vackert träd, på sin ålders höst. Kanske blir det inte mer än hundra år äldre, vem vet. Men inte behöver det sågas ned nu. Inte enligt trädexperten Klaus Stritzke som har besiktigat trädet och många andra gamla ekar i Stockholmstrakten, och vet hur man räddar gamla träd. Även ekar i sämre skick än radioeken. 
Men trädet är ju ruttet säger någon. Men trädet är faktiskt mycket friskt för sin ålder, det har andra trädexperter konstaterat. Svampangrepp? Nej inte den sortens svamp som tar död på gamla ekar. Ekexperter har kollat rotsytemet påstår man, men var finns den rapporten? Andra anser inte alls att eken behöver fällas. Och varför måste trädet fällas redan innan den norska trädexperten har avlämnat sin rapport? Det är faktiskt inte klarlagt att eken är så dålig som stadens trädansvarige har sagt. Det tycks mest handla om prestige från stadens sida.
Någon har sagt att eken måste sågas ned för att bereda plats för en spårväg. Det är inte heller sant. I förstudien för Spårväg City säger man: ”Eken mitt i Oxenstiernsgatan ingår enligt Översiktsplan för Nationalstadsparken i ett större sammanhang av ekar och andra gamla ädellövträd som utgör värdekärnor i norra och södra Djurgården. I nationalstadsparken finns många arter av insekter som är knutna till de grova ekarna. Gamla ekarna i kanten av värdekärnorna fungerar som spridningskorridorer och är därför viktiga att bevara. Spårvägen har planerats för att den gamla eken inte ska påverkas. Den måste särskilt skyddas under byggnadsskedet.”
I Japan skulle man betrakta ett så gammalt träd som heligt, och det skulle vara en kränkning att såga ned det. Där vårdar man sina träd ömt. Om det behövs stöttar man grenarna, hellre än att såga av dem.
Detta gamla stöttade träd såg jag nyligen i Kenrokuen på Japans västkust. Det kommer inte att sågas ned.
Ännu ett stöttat träd i Kenrokuen, Kanazawa.
Geir ­Hansteen Jörgensen och Johan Lind har föreslagit en liknande lösning för radioeken som de presenterat i en debattartikel i DN.
Så visst finns det lösningar om man vill. Det finns alltså inte heller av detta skäl någon anledning att fälla eken. Annat än Stockholms stads bristande vilja, fantasi och lyhördhet inför opinionen. Eller är det detta du vill bli ihågkommen för, Björn Embrén, stadens trädansvarige: Att vara den som sågade ned den 800-åriga radioeken?
Så jag uppmanar stadens politiker och tjänstemän: Tänk om och gör inte samma misstag som för 40 år sedan när staden försökte såga ner de älskade almarna i Kungsträdgården. Ta ert förnuft tillfånga. Rädda radioeken (eller teveeken).

tisdag 15 november 2011

Libyen, från Tripolitanien till Ghaddafis sista dagar

Så damp den ner i brevlådan, Norstedts katalog för 2012, och där på sidan 29 hittar vi följande:
Det är alltså den bok om våra två år i Libyen som nu närmar sig sitt fullbordande. I mars nästa år ska den finnas framme, resultatet av det senaste årets skrivarmöda. 

Vad är TMR?

Antagligen är TMR ett okänt begrepp för de flesta, och känner man till akronymen betyder den olika saker för olika människor. När man googlar på akronymen får man till exempel reda på att TMR utvecklar kundanpassade lösningar för producentansvar för förpackningar. TMR är också en leverantör av skopor  och redskap, där man bland annat kan man köpa tiltrotatorer eller rototiltar, vad det nu är för något.
För en del är TMR en truppminröjare, ett fjärrmanövrerat bandfordon med hydrauliskt drivet röjaggregat avsett för röjning av ytligt lagda eller nedgrävda minor ner till max 100 millimeters djup för att terrängen åter ska kunna beträdas utan risk för skador och liv.
Truppminröjare A1.
De som är i IT-branschen kan ladda ner Trendnet TMR-61U2 gratis. TMR-SP är däremot en rumstemperaturgivare med fjärrstyrningspotentiometer, som placeras på en representativ plats i rummet och kan monteras för infällt eller utanpåliggande montage. Amerikanska råvaruexperter vid TMR (Technology Metals Research) anser att det i dag finns totalt 251 fyndigheter av jordartsmetaller i 24 länder, av vilka 13 är tillräckligt undersökta och så stora att det kan löna sig att utvinna dem. Någon vill på nätet få råd för att ta fram en laddning till sitt jaktvapen och vill hitta något som motsvarar en viss typ av TMR (Teilmantel Rundkopf).
TMR kan också referera till ”triple modular redundancy” eller ”tunnel magnetoresistance” för att inte tala om ”tomorrow” på internetslang. På transportområdet är TMR avdelningen för ”Transport and Main Roads” i Queensland och för semesterfiraren erbjuder TMR (Tours Mont-Royal) drömsemestern i solparadiset.
Vad har nu detta med regionplanering att göra, kanske någon frågar sig. Jo TMR kan även utläsas som ”Tillväxt, miljö, regionplanering” och syftar då på vissa verksamheter inom Stockholms läns landstings centrala förvaltning, TMR-SLL. Tidigare har delar gått under namnet ”Regionplanekontoret”, ett för fackmän väl etablerat begrepp som funnits sedan 1952.
När man googlar på TMR får man drygt 15 miljoner träffar. Googlare man på ”Regionplanekontoret” får man drygt 10 000. Även för oss som länge har sysslat med regionplanering i Stockholm känns begreppet ännu ovant, men nu får vi lära oss tänka nytt. Men hade det inte varit enklare att behålla det etablerade namnet om avsikten var att verksamheten ska vara känd utåt?