torsdag 23 december 2010

Norviks hamn godkänns

I går fattade miljööverdomstolen beslut om att godkänna den av Stockholms Hamn AB planerade storhamnen i Norvik norr om Nynäshamn.  Därmed ändrar man miljödomstolens bisarra dom, som innebar att Norvik inte skulle tillåtas trots att området sedan länge planerats som hamn. Miljödomstolen ansåg att befintliga hamnar i till exempel Södertälje och Norrköping skulle kunna ta emot de ökande godsmängderna.
Marcus Wallenberg var glad för ett år sedan när miljödosmtolen sa nej till Norvik.
Enligt tidningen Ny Teknik  var det i själva verket finansmannen och SEB:s ordförande Marcus Wallenberg som stoppade den nya hamnen i Nynäshamn i miljödomstolen. Wallenberg ilsknade till rejält på Nynäshamns planer på att anlägga en ny hamn eftersom hans ärvda släktgods Vidbynäs ligger bara en kilometer från den planerade containerhamnen. NIMBY-reaktionerna tycks förekomma på alla nivåer, men alla har inte samma resurser som Wallenberg. Strax norr om Nynäshamn och Norvikudden ligger Marcus Wallenbergs släktgods, en omfattande skogs- och lantbruksegendom som finansmannen ärvde redan 1982. ”Det var framförallt frågan om samhällsnyttan vi vände oss emot. Det finns ju redan hamnkapacitet i både Södertälje, Norrköping och Oxelösund”, säger Sture Forsberg, Wallenbergs juridiska ombud, och fortsätter: ”Men det finns även brister i planen för miljön och infrastrukturen. Hamnen skulle förändra hela skärgårdsbilden”. Även William Hamilton från Himmelsö Gård och tidigare näringsministern och rikspolischefen Sten Heckscher, som även han bor i närområdet, har protesterat mot mångmiljardprojektet.
Norviksområdet idag.
Miljööverdomstolens dom är välkommen och innebär att utflyttningen av hamnverksamheter från Stockholms centrala delar kan fortsätta för att omvandla delar av de gamla hamnområdena till nya stadsdelar. Att gamla centralt belägna hamnar flyttas ut och att de gamla hamnområdena ersätts med bostäder och andra verksamheter i attraktiva sjölägen är en naturlig utveckling som pågår i storstäder i hela världen. Också här i Stockholm har vi tidigare sett hur Hammarbyhamnen lagts ner och ersätts av det nya stadsområdet Hammarby Sjöstad. Nu kan också planeringen av Norra Djurgårdsstaden fortsätta.
Så här kommer hamnen i Norvik att se ut när den är klar.
Att sjöfarten behöver större och bättre belägna hamnar är en naturlig följd av att städerna växer, godsmängderna ökar, fartygsstorlekarna ökar och att därför nya krav ställs på en rationell godshantering. När man går över från att hantera styckegods till containrar som ska transporteras vidare med järnväg eller lastbil ökar också behoven av rationella ytor för denna hantering. Stockholmsregionens och Mälardalens tillväxt leder också till att mer gods behöver hanteras. Sjöfart är i grunden ett miljövänligt och resurseffektivt sätt att hantera gods. Nynäshamn erbjuder mycket goda inseglingsförhållanden, vilket bekräftas av Sjöfartsverkets yttrande.
Det är bara bakåtsträvande organ som Naturvårdsverket, Naturskyddsföreningen och Kammarkollegiet, som föreställer sig att utvecklingen borde gå åt andra hållet och därför, tillsammans med markägare med Marcus Wallenberg i spetsen, har motsatt sig den nya hamnen i Norvik. Länsstyrelsen är däremot tillsammans med kommunerna Stockholm, Haninge och Nynäshamn alla för den nya hamnen.
Det har anförts att till exempel Södertälje hamn skulle kunna ta emot den ökande hamnverksamheten. Men enligt länsstyrelsen är möjligheterna inte goda att ta emot större fartyg än idag i Södertälje, och bedömer därför inte att Södertälje är ett meningsfullt alternativ.
I Stockholmsregionen har regionplanering bedrivits i snart 60 år. Sex formella regionplaner har antagits, den senaste, RUFS 2010 i år. Alla har redovisat Norviksområdet i Nynäshamn som ett område för verksamheter med hamnanknytning. Redan i den första formella regionplanen 1958 fanns det planer på en hamn vilket sedan har varit inriktningen i alla efterkommande planer. Samma sak har redovisats i översiktsplaner och detaljplaner i decennier. Dessutom har tillstånd för länge sedan beviljats för att fylla ut Norviksområdet med sprängstensmassor, för att hamnen skulle kunna anläggas. Det innebär att stora delar av området idag inte är något naturområde, utan mest ser ut som ett månlandskap.
Miljööverdomstolen ger också miljödomstolen en knäpp på näsan, eftersom prövningen enligt miljöbalken inte ska göra en behovsprövning eller en företagsekonomisk bedömning av den föreslagna verksamheten, vilket miljödomstolen vägt in. Miljööverdomstolen godkänner också den miljökonsekvensbeskrivning som har gjort, vilket miljödomstolen har förbisett att göra. Enligt miljööverdomstolen har det inte framkommit att det finns en mer ändamålsenlig plats än Norvik för den aktuella hamnverksamheten.
Miljööverdomstolens beslut möts av postiva kommentarer. ”Hamnen är viktig för Stockholmsregionen. Den behövs för att trygga den framtida försörjningen av varor på ett miljömässigt hållbart sätt. Redan i dag är det regionala vägnätet i Stockholmsområdet överbelastat och att basera regionens utveckling på en utbyggnad av befintliga hamnar är orealistiskt”, säger landshövding Per Unckel.
Biträdande finanslandstingsrådet Charlotte Broberg (M) framhåller enligt DN att "En modern miljöregion som Stockholms län behöver en ny godshamn som effektivt kan klara av en ökad varuförsörjning till en växande befolkning. Det är glädjande att Miljööverdomstolen har fattat detta beslut som gör det möjligt att utveckla en hållbar infrastruktur". Nynäshamns kommunstyrelseordförande Anna Ljungdell (S) ser Miljööverdomstolens beslut som en välkommen julklapp till Stockholmsregionen i allmänhet och Nynäshamn i synnerhet. "För Nynäshamn innebär hamnen nya affärsmöjligheter och fler arbetstillfällen", skriver hon i ett pressmeddelande. Leif Stenquist (FP), kommunalråd i Nynäshamn säger: "Till vår glädje har Miljööverdomstolen gått på vår linje. Nynäshamns kommun har jobbat i årtionden för att få till stånd en hamn på Norvikudden. Det känns helt fantastiskt att hamnen nu kan börja byggas". Även Gilbert de Wendel, kommunstyrelsens ordförande i Haninge är positiv: ”Det är ett mycket glädjande besked att Stockholms hamnar får fortsätta planeringen för att bygga godshamnen i Nynäshamn. Hamnen kommer att ha stor betydelse för utvecklingen i den här delen av Södertörn men också för hela Stockholmsregionen”.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar