söndag 20 februari 2011

Bygg en gångförbindelse till Årsta holmar!

Södermalms stadsdelsförvaltning har tittat på möjligheten att anlägga en gångbro från Södermalm till Årsta holmar. Stadsdelsnämnden gav den 26 november 2009 stadsdelsförvaltning i uppdrag att undersöka möjligheten att anlägga en gångbro från Årsta holmar till Södermalm.
Årsta holmar från norr på en gammal flygbild då det ännu bara fanns en Årstabro.
Årsta holmar består av tre holmar, Alholmen, Bergholmen och Lillholmen. Alholmen består till största delen av odlingsmark, Lillholmen av betesmark och öppna ängsytor medan naturen på Bergholmen har skärgårdskaraktär. Årsta holmar har stor biologisk mångfald med vild natur och ett rikt djur- och växtliv. Stränderna är klassade som ekologiskt särskilt känsliga med rast- och häckningslokaler för många fågelarter. Det finns bland annat duvhök, näktergal, häger och bäver. I viken mot Alholmen finns sumpmark med grodor. Årsta holmars gård från 1740-talet har kulturhistoriskt värde, med ett tillhörande orangeri och en fruktträdgård. I början på 1900-talet bodde en familj permanent på holmarna där de hade växthus och diverse odlingar. Numera ägs gården av företaget Tre Holmar AB med kursverksamhet och vandrarhem.
Årsta holmars gård
För några år sedan byggdes nya gångbroar mellan holmarna och flis lades på gångstigarna för att förbättra möjligheten att ta sig runt på Årsta holmar. Naturskyddsföreningen och Södermalms stadsdelsförvaltning genomför återkommande guidade turer på holmarna.
Det ska byggas nya bryggor på holmarna och på Södermalmssidan. En möjlighet är att inrätta en regelbunden båtförbindelse ger möjlighet till ökad tillgänglighet till Årsta holmar. Stadsdelsförvaltningen anser däremot inte att en gångbro mellan Årsta holmar och Södermalm är önskvärd. En fast förbindelse med Årsta holmar skulle öka antalet besökare på holmarna, vilket kan hota naturvärdena. För att bevara den biologiska mångfalden med gungfly, stränder, våtmarker och kulturlandskap för framtiden behöver enligt stadsdelsnämnden öns ostördhet upprätthållas och de olika miljöerna vårdas varsamt.
Jag är tveksam till denna slutsats. Stadsdelsnämndsens slutsats innebär ju att just därför att en gångbro skulle bli mycket populär vill man inte ha den! Stadsdelsförvaltningen konstaterar ju att Södermalms parker är populära att besöka, vilket är ”förenat med stor nedskräpning och stort slitage”. Men slutsatsen är ju inte att man ska stänga av parkerna för besökare. Varför ska man då hindra stockholmarna att besöka Årsta holmar? Det är en absurd idé att hålla naturen oåtkomlig för människorna. Det är klart att en reguljär båtförbindelse vore bra, men ingenting utlovas om detta. Men att göra Årsta holmar tillgängliga för allmänheten med en gångbro skulle vara av mycket stort värde för södermalmsborna och för alla stockholmare. Ju mer staden förtätas desto mer behövs parker och promenadområden på nära håll. Årsta holmar är en resurs i detta sammanhang. Per Ankersjö (C) har föreslagit att en badstrand ska anläggas och en nattklubb inrättas. Det tycker jag är onödigt. Ett kafé räcker gott. Strand finns vid Tanto. Med anlagda gångstigar kan besökare kanaliseras till delar som klarar besökstrycket. Med skyltar och staket kan tillträde undvikas på känsliga delar. Ett alternativt förslag, som helt säkert blir mycket billigare, är att bygga en trappa från den nya Årstabrons gångbana. Möjligen skulle antalet besökare dessutom bli något färre eftersom det blir lite krångligare att nå holmarna. Därför, bygg en gångförbindelse till Årsta holmar och gör dem tillgängliga för stockholmarna! Förresten, varför inte börja med att lägga ut en enkel pontonbro på prov i sommar.

1 kommentar:

  1. "Med skyltar och staket kan tillträde undvikas på känsliga delar". Du kanske har missat det helt men Stockholm är ingen liten idyllisk landsort där alla sköter sig. Många berusade ungdomsgäng skulle skita fullständigt i staket och skyltar, det skulle skräpas ner, slitas och värsta fall vandaliseras. Det är bara att se hur Tanto som ligger ett stenkast bort ser ut efter en sommar.

    SvaraRadera