lördag 7 november 2015

Kv Persikan - SBK lyssnar på kritik

I torsdags behandlade Stadsbyggnadsnämnden kv Persikan, som varit på samråd tidigare i år. Det handlar alltså om SL:s bussdepå som ska flyttas till Hammarby Sjöstad. I stället ska sju nya kvarter med ca 1200 lägenheter tillkomma. Jag har tidigare kritiserat planförslaget här på bloggen och dessutom inlämnat ett remissvar. Mina synpunkter i sammanfattning: "Föreslagen planutformning ser vid första anblicken ut som om Södermalms kvartersstruktur byggs samman med sju nya stadskvarter. Men med den föreslagna utformningen skapar man i stället en ny stadsenklav med förortskaraktär med ett, för den sammanhållna stadsmiljön, misslyckat resultat. Planerade nya stråk kommer inte att få några butiker eller liknande, men heller inte en privat karaktär. Planområdet borde istället utformas med vanliga kvarter och vanliga gator. Bondegatans förlängning borde bli huvudstråk och ansluta till Tegelviksgatan i plan.
Nya kopplingar och stråk genom planområdet. (Sweco). Bondegatan förlängs och
ansluter till Tegelviksgatan och i Skånegatans förlängning föreslås den nya
parken som en del i ett sammanhängande grönt aktivitetsstråk från Nytorget till
Hammarby Sjö. I nordsydlig riktning föreslås ett nytt inre stråk för att möjliggöra
en tätare struktur och samtidigt tillskapa en kvalitativ vistelseyta inom området.

Ofta händer ingenting med den här typen av synpunkter, särskilt om de lämnas in av enskilda personer, men den här gången har Stadsbyggnadskontoret faktiskt tagit till sig av kritiken. Det beror säkert på att planförslaget fick kraftig kritik även av andra remissvar: ” Flertalet remissinstanser tillstyrker planförslaget men framför synpunkter i sak, framför allt vad gäller förslagets täthet och höjd, kulturmiljöhänsyn i förhållande till Åsöberget och riksintresset Stockholms innerstad med Djurgården samt Bondegatans koppling till Tegelviksgatan. Några remissinstanser avstyrker delvis förslaget, Hyresgästföreningen Södermalm och Kulturnämndens kulturutskott. Skönhetsrådet avstyrker förslaget helt i föreliggande form. De flesta sakägare och övriga boende som framfört synpunkter anser att exploateringen är för hög och tät, byggnaderna är för höga, större avstånd måste finnas mellan befintlig och ny bebyggelse samt att Bondegatan ska ansluta i nivå med Tegelviksgatan.”
Stadsbyggnadskontoret föreslår nu att förslaget ändras så att fronten mot Åsöberget bearbetas vad avser volym och gestaltning, Bondegatans förlängning ansluter i nivå med Tegelviksgatan samt att byggnadsvolymer i parkens sydvästra och sydöstra hörn bearbetas för att göra parken mer offentlig. Den stora vinsten är nog att Bondegatan kopplas ihop med Tegelviksgatan. Det ansåg Stadsbyggnadskontoret inte vara möjligt på grund av lutningsförhållandena, men har nu ändrat sig. ”Att ansluta i plan innebär att viss ombyggnad behövs av gatorna utanför planområdet för att god standard för tillgänglighet ska kunna uppnås. Befintliga gatuhöjder behöver förändras. Lastning
och lossning till livsmedelsbutiken, som idag är placerad under Bondegatan, behöver flyttas till ett nytt läge. En konsekvens av flyttat lastintag är att en av de planerade förskolorna troligtvis behöver minska i storlek och antal avdelningar. Kontoret bedömer dock att vinsterna av att koppla ihop gatunätet överväger nackdelarna.”
Ja, svårare än så var det faktiskt inte!
Många remissvar har varit kritiska till husens höjd och områdets täthet, vilket ju nästan alltid framförs av närboende, s.k. NIMBY-svar. Stadsbyggnadskontoret försvarar helt riktigt tätheten, eftersom den är jämförbar med nybyggda kvarter på västra Kungsholmen och Liljeholmstorget. En tät stad ger förutsättningar för en levande stad och ger även underlag för lokaler och närservice.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar