måndag 23 december 2013

Är det av intresse för Sverige att det byggs tillräckligt med bostäder?

40,9 miljoner lägenheter skulle räcka för hela Sveriges befolkning på 9 miljoner och dessutom hela Tysklands på 82 miljoner. Alla dessa bostäder skulle kunna rymmas på den yta om som utgör områden av riksintresse för vindkraft i Sverige, nämligen 7 868 kvadratkilometer, eller drygt 1,5 procent av Sveriges yta.
Kanske av riksintresse?
Någon kanske undrar hur stora områden som är av riksintresse för bostäder i Sverige. Svaret på den frågan är noll. Absolut inget område i Sverige är så viktigt för bostadsförsörjningen att det är av riksintresse.  Trots att bostäder är bland det viktigaste vi behöver och trots att nya bostäder behöver byggas på mark någonstans. Till och med friluftslivet har områden av riksintresse utpekade, som om det vore viktigare vad vi gör på fritiden än om vi har tak över huvudet.
Nästan alla järnvägar i Sverige är av riksintresse, men däremot inte de mest trafikerade spåren, Stockholms tunnelbana. Till skillnad mot t ex Saltsjöbanan, Nynäsbanan eller järnvägen mellan Haparanda och Luleå är inte tunnelbanan av riksintresse.
Det finns en mängd riksintressen utpekade av olika statliga myndigheter utan någon som helst samordning. Det finns vägar av riksintresse, järnvägar av riksintresse, områden som är av riksintresse för försvaret, naturvården och kulturmiljön. Fisket har sina riksintressen liksom sjöfarten och flyget. Det finns också stora geografiska områden som är angivna av riksdagen som riksintresseområden redan i lagen. En betydande del av Sveriges yta är av riksintresse för någonting. Trettio procent av Sveriges yta är till exempel av riksintresse för naturvården. Men det finns alltså inte ens en kvadratmeter mark som är av riksintresse för bostadsbyggandet. Så om det råkar finnas en bit mark som det vore jättebra att bygga bostäder på så kanske det ändå är jättesvårt att genomföra, eftersom området råkar vara av riksintresse för något annat ändamål.
Ej av riksintresse!
Många riksintresseområdena, kanske de allra flesta, pekades ut redan för flera decennier sedan och finns kvar, även om förhållandena har ändrats helt sedan dess. Ibland är det till och med högst oklart varför ett område hävdas vara av riksintresse. Beskrivningar kan finnas i dammiga pärmar som ingen säkert vet var de är och är omöjliga att få tag på. De här problemen har varit kända för kommunerna länge och Sveriges Kommuner och Landsting har kommit med förslag till förbättringar för flera år sedan.
Nu har bostadsminister Stefan Attefall tillsatt en utredning om riksintressen. Utredaren ska föreslå ändringar som inte leder till onödiga inskränkningar i användningen av mark- och vattenområden eller för planeringen av hur områdena ska användas. Utredaren ska med förtur behandla frågan om bostadsförsörjning i relation till riksintressesystemet och utveckla ett system där avvägningar kan göras mellan olika riksintressen och tillgodoseendet av bostadsförsörjningsbehovet. Delbetänkandet om riksintressena och bostadsförsörjningen ska redovisas senast den 15 augusti 2014. Det är inte en dag för tidigt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar