tisdag 20 april 2010

Kollektivtrafiken ska byggas där många människor bor och arbetar, inte på Förbifart Stockholm

Trafik- och miljöexperten Per Kågeson skriver idag på DN Debatt under rubriken ”Förbifarten måste ha mer utrymme för kollektivtrafik”. Enligt Kågesson borde kollektivtrafiken på Förbifarten nå en andel på 25–30 procent, inte 7 procent som den beräknas få idag. För att nå dit vill han ha en tunnelbana i Förbifartens tunnlar eller en balkbana ovan jord för små förarlösa spårbussar.
Per Kågeson
Men Kågesson förklarar inte varför just Förbifarten måste nå denna kollektivtrafikandel. Om kollektivtrafikresandet ska öka i regionen är det ointressant om det sker just på Förbifarten eller i andra delar av trafiksystemet som helhet. Ska man knyta ihop Stockholmsregionens norra och södra delar med bättre kollektivtrafik bör man därför göra detta i ett stråk där trafiken gör störst nytta. Det gör man där bebyggelsen är tät och där man kan få ett så stort befolkningsunderlag som möjligt vid stationerna. Då får man effektiv kollektivtrafik. En sådan sträckning har till exempel Citybanan som nu är under byggnad.
Det får man inte med kollektivtrafik i Förbifartens sträckning, eftersom den är till för att öka kapaciteten mellan norr och söder för biltrafik. Sträckningen är vald för att trafikleden ska ge så lite störningar som möjligt. Därför undviker Förbifarten just tät bebyggelse. Mellan Skärholmen och Vällingby passerar Förbifarten 7-8 km praktiskt taget obebyggda områden. Busstrafik på Förbifarten kommer att vara av begränsad nytta och därför attrahera ganska få. Detta är ingenting att hymla om.
Om det skulle finnas ytterligare miljarder att satsa på kollektivtrafiken mellan regionens norra och södra delar borde man satsa på spårförbindelser närmare regioncentrum. En tunnelbana mellan Liljeholmen och Fridhemsplan som skulle knyta ihop tunnelbanenätet väster om city skulle med stor säkerhet attrahera många trafikanter. Andra alternativ att förstärka kollektivtrafiken i regionen är att bygga ut kapacitetsstark kollektivtrafik till Nordost och Ost, där spårtrafike idag är svagt utbyggd. En pendeltågsgren till Täby-Arninge och kanske vidare till Norrtälje skulle öka kollektivtrafikresande många gånger mer än kollektivtrafik på Förbifarten. En annan förbättring vore en tunnelbanegren från Kungsträdgården till östra Södermalm och Nacka och kanske vidare mot Gustavsberg. Spårlinjer i tvärled mellan nordvästsektorn och nordostsektorn samt spårlinjer mellan sydväst och sydost är andra kollektivtrafikförbättringar som alla passerar områden med tät bebyggelse och därför skulle attrahera fler trafikanter än kollektivtrafik på Förbifarten. Det är dags att handla nu, skriver Per Kågeson, och det kan man hålla med om, men det finns igen anledning att diskutera dyr och ineffektiv kollektivtrafik på Förbifarten bara för att det är ett infrastrukturprojekt som just nu förbereds. Kollektivtrafiken bör planeras utifrån sina gena förutsättningar. Annars kommer den aldrig att bli bra och attrahera många trafikanter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar