måndag 17 november 2014

Fördubbla bostadsbyggandet!

Växande invandring och växande födelseöverskott bäddar för en allt värre bostadskris. Enligt Migrationsverkets senaste prognos kommer bortåt 100 000 asylsökande flyktingar att komma till Sverige nästa år, framförallt beroende på de pågående konflikterna i Syrien och Irak. Även kommande år väntas få höga flyktingtal. Det är en hög siffra, men det är fortfarande bara ungefär en procent av Sveriges befolkning, har migrationsminister Morgan Johansson sagt i medierna. Det kanske låter lite med en procent, mycket mindre än 100 000, eller hur.
I media har man talat om bristen på flyktingbostäder. Situationen är alltmer akut och fördelningen mellan hur många flyktingar varje kommun tar emot mycket ojämn. Naturligtvis måste alla ansträngningar göras för att lösa detta problem både på nationell nivå och på EU-nivå. Det är oerhört angeläget att allt görs för att hjälpa de människor som tvingas lämna sina hem på grund av krig. Det internationella samfundet har ett ansvar också för att så lite görs för att få slut på dessa pågående konflikter. Men det finns också en pyrande bomb i förlängningen som gäller bostadsbyggandet här i Sverige. Erfarenheterna pekar på att många flyktingar kommer att stanna i landet permanent, och de kommer då att även behöva en permanent bostad i landet.

Utveckling av födelseöverskott och invandringsöverskott i Sverige sedan 1975. Den blå kurvan visar födelseöverskottet och den röda kurvan visar totalen inkl invandring.
Nettoinvandringen har successivt ökat från ca 15 000 per år i under 1970- och 1980-talet till  omkring 55 000 per år under de senaste tio åren. Födelseöverskottet har gått upp och ner historiskt. Sedan millennieskiftet har det ökat till drygt 20 000 per år. Dessa nya hushåll kommer att efterfråga bostäder under det kommande decenniet. Totalt ligger vi just nu på en folkökning om närmare 90 000 per år, som kan öka ytterligare med den växande flyktinginvandringen. Enligt SCB:s aktuella prognoser kommer befolkningen att öka med runt 100 000 personer per år men dessa prognoser gjordes innan den senaste flyktingkrisen var känd.
Med den befolkningsökningen kommer det att behöva tillkomma runt 50 000 lägenheter årligen – utöver dem som behöver byggas för att klara av det underskott som redan har ackumulerats under ett antal år. Totalt åtminstone 60 000 lägenheter per år.
Men detta är ju en nettosiffra. Eftersom det även förekommer flyttningar inom Sverige behöver fler bostäder byggas där inflyttningen och efterfrågan är störst, i universitets- och storstadsregionerna. Totalt kanske 70 000 lägenheter per år. Målet är enligt regeringsdeklarationen minst 250 000 nya bostäder till år 2020. Det innebär ca 50 000 lägenheter per år. Frågan är om det räcker, och hur snabbt kan man komma upp i den erforderliga nivån.

Bostadsbyggandet i Sverige per år 1975-2013.
Hur många lägenheter har det då byggts? Bostadsbyggandet i landet har ökat från drygt 10 000 lägenheter per år under slutet av 1990-talet till omkring 30 000 lägenheter per år nu. Vi behöver alltså fördubbla bostadsbyggandet i landet tämligen omgående för att klara bostäderna för den uppväxande generationen, de nya inflyttarna till storstadsregionerna och för de inkommande flyktingarna. Det är i själva verket inte så mycket. Under miljonprogrammet 1965-1975 byggdes 100 000 lägenheter per år. Under perioden 1975-1990 byggdes det omkring 50 000 lägenheter per år, så det går ju faktiskt. Bostaden är ju faktiskt en social rättighet, eller borde vara det. Det är bara att sätta igång!

5 kommentarer:

 1. Social rättighet! För alla flyktingar?
  Samtidigt i en annan del av världen tvingas flyktingar bo i tält och UNHCR ber om mer stöd.
  Vårt bistånd går delvis till de som kommer hit och bor på förläggningar.

  SvaraRadera
  Svar
  1. En stor del av dem som kommer som flyktingar till Sverige kommer att stanna här. Bostaden blir en social rättighet för dem som bor permanent i landet.

   Radera
  2. När uppkommer den skyldigheten ?

   Radera
  3. I regeringsformens 1 kapitel 2 § uttrycks att det allmänna ska trygga rätten till bland annat bostad. Det kan tolkas som en skyldighet för staten att främja bostadsbyggande men också som en mer långtgående skyldighet att se till att var och en har en bostad.
   I socialtjänstlagen, 3 kapitlet 2 §, sägs i andra stycket att socialnämnden ska ”främja den enskildes rätt till arbete, bostad och utbildning”.
   Den finns också formulerad i artikel 25 i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och mer preciserad i bland annat FN:s konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. I artikel 11 punkt 1 uttrycks följande: ”Konventionsstaterna erkänner rätten för var och en till en tillfredsställande levnadsstandard för sig och sin familj, däribland tillräckligt med mat och kläder, och en lämplig bostad samt till ständigt förbättrade levnadsvillkor. Konventionsstaterna skall vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att denna rätt förverkligas och erkänner att internationellt samarbete på frivillig grund är av väsentlig betydelse i detta sammanhang.

   Radera
  4. Då ser jag denna lag som stöd för en restriktiv invandring!

   Radera