lördag 18 juli 2015

Gamla kalkbrott i ny tappning

Mark- och miljööverdomstolen ar sedan i våras lagt ärendet om Nordkalks täktansökan för Bunge Ducker – den s k Ojnareskogen – på is i avvaktan på regeringens beslut om nya Natura 2000-områden på Gotland. Stoppet gäller dock som längst t o m den 31 augusti 2015. Frågan ligger nu på miljöminister Åsa Romsons bord. Romson har tidigare uttalat att hon vill att regeringen gör Nordkalks mark i Ojnareskogen till Natura 2000-område. Det var dock under alliansregeringens tid. Nu måste ett sådant beslut också förankras hos den socialdemokratiska delen av regeringen.
Skulle kalkbrottet komma till skulle det naturligtvis orsaka en stor påverkan på natur och miljö för all framtid, inte bara under de årtionden som brytningen kommer att ske. Men om man ser det hela med ett historiskt perspektiv kommer så småningom också en tid efter kalkbrytningen, precis som har skett tidigare. Särskilt norra Gotland har också tidigare påverkats av en mängd kalkbrott, varav de allra flesta numera är nedlagda. Men många av de nu nedlagda kalkbrotten och även sådana som fortfarande används är i dag intressanta platser som lockar många besökare. Många betraktas idag till och med som vackra och spännande.
Västra brottet i  Slite är 89 hektar stort och 45 meter djupt.
Väster om Slite ligger till exempel det Västra brottet, ett av Cementas två pågående kalkbrott. Där har man anordnat en rastplats vid vägen med utsikt över kalkbrottet. Cementa startade sin verksamhet 1916-1919 medan det Västra brottet är från 1960-talet. Cementa planerar att lägga ned stenbrottet men man vill fortsätta bryta kalk i File Hajdar, det andra kalkbrottet lie längre bort från cementfabriken. Cementa i Slite är en av Europas största cementfabriker med ett par hundra anställda. Får man inget tillstånd efter 2021 måste förstås fabriken läggas ned och vi får i stället importera cementen.
Men eftersom Västra brottet snart läggs ned är det dags att fundera på hur det kan behandlas efter brytningen. Cementa har därför tagit fram en efterbehandlingsplan för Västra brottet. Det handlar om att återställa habitat som är användbara för viktiga växter och habitat som finns i Natura 2000-området vid File Hajdar, särskilt gynna nipsippan, utveckla en så hög biodiversitet som möjligt samt återställa viktiga habitat som återfinns i omgivande områden, särskilt kalkgräsmarker. I planen finns bland annat alvar, kalkgräsmark, tallskog, buskar, diken, våtmarker, sjö, rinnande vatten, sluttningar och branter. Stora delar av brottet planeras även att bli tallskog. Vattendrag i området ska formas naturligt med kurvor och större vattensamlingar där vass och sälg kan växa. Västra brottet har också behandlats i ett prisbelönt examensarbete vid SLU av Stina Näslund och Sara Östberg, ”Slite upplevelselandskap - att gestalta för biologisk mångfald”.
Plan för Västra brottet i framtiden.
Författarna gör ett gestaltningsförslag för hur miljön i och kring ett kalkstensbrott kan tillgängliggöras och gestaltas med upplevelsevärden och biologiska mångfald i fokus. De menar att kalkstensbrottet har potential att i framtiden bli en fristad för hotade arter som tidigare har gynnats av hävd och brukade marker. Resultatet blir en gestaltning där kultur- och naturlandskapet och efterbehandlingen tillgängliggörs genom utökade stigar, spänger och målpunkter för att locka besökare till området och utöka områdets upplevelsevärden. Allmänheten väntas genom gestaltningen få tillträde till ett natur- och kulturlandskap med nya estetiska värden och upplevelser. Med ett sådant synsätt blir inte ett kalkbrott en plats där naturen ohjälpligt har skövlats för all framtid, utan tvärtom en fas som innebär att nya natur- och upplevelsevärden tillförs.
Västra brottet står inför en kommande förändring, men det finns också många exempel på att gamla kalkbrott redan har inlett en sådan ny fas, ofta med nya attraktionsvärden för närboende och turister. I Ar finns Blå lagunen, ett nedlagt kalkbrott som vattenfyllts och förvandlats till en mycket populär badplats, med ny tillfartsväg, parkeringsplats och toaletter.
Blå lagunen, en populär badplats.
I ett av Storugns kalkbrott finns sedan mer än 10 år en drygt 3 km lång racingbana, Gotland Ring, med internationella racingtävlingar, företagsevents, kurser och tekniktester av bilar.
Fullt utbyggd kommer racingbanan Gotalnd Ring bli 7 km lång.
Vid Hideviken finns ett stort område med övergivna stenbrott. Brytning och kalkbränning pågick här under 1600- och 1700-talet. I början av 1900-talet pågick på nytt kalkbrytning här fram till 1960-talet och då bildades en inre gryta som liknar en amfiteater. Här arrangeras sedan 1993 teater- och musikkvällar av föreningen Hide Kulturbrott.
Hide kulturbrott.
Vid halvön Furillen bedrevs kalkstensindustri fram till 1970-talet och därefter var det militärt militärskyddsområde. Området består idag av stora kalkgrushögar.
Furillen 
Fabriken från industrin är idag omvandlad till ett hotell med restaurang. Lämningarna från den gamla industrin samt det karaktäristiska ljuset har lett till att många fotograferingar för mode, reklam och musik har gjorts här. Landskapet är kargt med stenstränder, raukar, klintar, hedar och skog. Här finns fridlysta orkidéer, vilda kryddväxter och får och kor betar i den södra delen på somrarna.
Bläse kalkbruksmuseum
Vid Bläse har efter kalkindustrins nedläggning upprättats ett kalkbruksmuseum. Där finns också en museijärnväg som leder till det nedlagda stenbrottet, som numera har förvandlats till bad- och fiskesjö. Vid Smöjen ligger också flera gamla vattenfyllda stenbrott, som idag har blivit populära badsjöar.
Smöjen kalkbrott (f.d.) och badsjö (numera).
Lite öster om Visby ligger Follingbo nedlagda kalkbrott. Idag är det ännu en populär badsjö, med grunt och djupt vatten. Det är pckså en populär dyksjö.
Follingbo kalkbrott idag.
Gamla nedlagda kalkbrott tycks omges av positiva associationer. Hur ska man annars förklara att man i Roma kan uppleva "ett naturnära bad med kalkbrottskänsla fritt från alger i en vattenpark med historisk atmosfär. På Varplöse Vattenpark finns ett kalkbrottsliknande bad, en stor simbassäng med möjlighet till tävlingssim och en stor damm där erbjudande om gummibåtsuthyrning finns. Utöver upplevelser i eller på vatten finns tillgång till boulebana och kubbspelsplan."
Varplöse vattenpark.
Men badet i Roma har anordnats i det nedlagda Roma sockerbruks gamla kylvattenbassänger, vilket kanske inte låter lika romantiskt som kalkbrott.
Det tycks som om det finns en positiv framtid också för gamla industrier och kalkbrott. Det kan också gälla för Nordkalks framtida kalkbrott, om de nu kommer att få tillstånd att bryta kalk på Gotland i framtiden, vilket ännu är en oviss fråga.

1 kommentar:

  1. Ännu ett kvitto på hur samhällsskadlig miljöpartiets "ingenting får ändras"-politik är!

    SvaraRadera