måndag 5 januari 2015

Att jaga vargar

Naturvårdsverket har i dag beslutat att godkänna länsstyrelsernas i Örebro och Värmland beslut om licensjakt på varg, och samtidigt avvisa överklagande från Naturskyddsföreningen, Rovdjursföreningen och Världsnaturfonden WWF. ”Det är en gåta hur Naturvårdsverket, helt utan något underlag om hur jakten kommer att påverka vargstammens genetiska förhållanden, inavel och utdöenderisk, kan hävda att en jakt på upp till så mycket som 12 % av stammen inte kommer att påverka artens gynnsamma bevarandestatus”, säger Ann Dahlerus, generalsekreterare i Rovdjursföreningen.
Naturvårdsverket har utgått från det under förra mandatperioden politiskt uppsatta men från vetenskaplig synpunkt godtyckligt valda antalet 270 vargar, som inte bygger på experternas bedömningar av vad som krävs för en livskraftig vargstam i Sverige. Rovdjursföreningen kommer nu att hos Förvaltningsrätten begära inhibition och rättslig prövning på grundval av de starka skäl vi framfört till dem. "I annat fall återstår ju bara att vända oss till EU-kommissionen igen", säger Ann Dahlerus från Rovdjursföreningen.
Tidigare har Kammarrätten respektive Förvaltningsrätten underkänt Naturvårdsverkets tidigare beslut om licensjakt på varg 2013 och 2014. Förvaltningsrätten bedömde att Naturvårdsverket gällande 2014 års jakt inte visat hur syftet skulle uppnås. Samma sak gäller nuvarande beslut.
Naturvårdsverket syftar till att minska koncentrationen av vargstammen och därmed konflikter mellan människa och varg. EU-kommissionen har tidigare avfärdat detta som ett acceptabelt syfte för vargjakt. Mitt exempel från Tyskland som jag refererade häromdagen visar att också andra förhållningssätt är fullt möjliga.
Om det verkligen blir någon jakt beror dessutom på om det finns någon spårsnö. Det ser inte så bra ut för jägarna just nu.

Uppdatering den 8 januari
Men även Naturvårdsverkets beslut överklagades av föreningen Nordulv, denna gång till förvaltningsdomstolen trots att det enligt ett regeringsbeslut inte var tillåtet att överklaga Naturvårdsverkets beslut. Men förvaltningsrätten i Karlstad har idag ändå beslutat att länsstyrelserna i Värmland och Örebro beslut om licensjakt på varg som skulle ha påbörjats i morgon inte får verkställas tillsvidare. Enligt förvaltningsrätten är det nämligen tveksamt om jaktförordningens överklagandeförbud är förenligt med EU-rätten. Så här skriver Förvaltningsrätten i ett pressmeddelande:
"Förvaltningsrätten gjorde bedömningen att det är tveksamt om jaktförordningens överklagandeförbud är förenligt med EU-rätten, och har därför prövat föreningens begäran om att licensjakten inte får påbörjas som planerat. Förvaltningsrätten kom fram till att länsstyrelsernas beslut tills vidare inte får verkställas. I sin bedömning har förvaltningsrätten bl.a. tagit hänsyn till att frågan om licensjakten ska få genomföras är oviss och att konsekvenserna av ett genomförande av länsstyrelsernas beslut inte går att återställa om förvaltningsrätten senare skulle anse att besluten har varit felaktiga."
Vad rätten syftar på är alltså att eftersom tidigare beslut om licensjakt på varg 2013 och 2014 i efterhand visat sig felaktiga och olagliga kan samma sak tänkas inträffa 2015, men ett sådant beslut kan inte rättas till i efterhand om jakten genomförts. 
Det verkar som om det krävs ett politiskt omtag för att garantera att vi ska kunna ha en livskraftig vargstam i Sverige. Nu får landsbygdsministern och miljöministern faktiskt prata igenom detta på ett konstruktivt sätt.

Uppdatering den 15 januari
Förvaltningsrättens beslut förra veckan överklagades naturligtvis också av länsstyrelsen i Örebro län och av jägarorganisationerna, och idag på eftermiddagen kom beslutet från kammarrätten i Göteborg. Beslutet innebär att förvaltningsrättens beslut om inhibition rivs upp och det är alltså fritt fram att jaga varg i Värmland och Örebro län. Kammarrätten anser att förvalningsrätten gjorde fel som överhuvudtaget tog upp Nordulvs överklagande till prövning. Prövningen i kammarrätten gäller bara om Naturvårdsverkets beslut är överklagbara, alltså inte om licensjakt på varg får ske.
Av allt att döma kommer vargjakten att inledas i morgon och fortsätta fram till den 15 februari, om det då finns några vargar kvar att skjuta. Men även dagens beslut av kammarrätten kan överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen. Om domstolen ska ta upp ärendet krävs det prövningstillstånd.
Hur Nordulv ska agera nu är inte klart.

Uppdatering den 17 januari
Föreningen Nordulv har enligt SVT överklagat Kammarättens beslut och yrkar nu på att Högsta Förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd och undanröjer beslutet i  Kammarrätten i torsdags, det beslut som innebar att vargjakten kunde starta i fredags. Föreningen Nordulv yrkar också på att Högsta Förvaltningsdomstolen beslutar om inhibition av vargjaktsbesluten i både Värmland och Örebro län fram till att sakfrågan är avgjord och har vunnit laga kraft, det säger justitesekreterare  Ellinor Malmborg vid Högsta förvaltningsdomstolen. "Ärendet ska avgöras skyndsamt", säger Ellinor Malmborg.
Även länsstyrelsen i Dalarna, som tidigare fick sitt jaktbeslut upphävt av Naturvårdsverket, har aviserat ett nytt beslut inom kort. Vi kommer att avvakta kammarrättens avgörande, och visar det sig att möjligheten för licensjakt finns kommer vi omedelbart att fatta ett nytt licensjaktsbeslut, säger landshövding Maria Norrfalk.  Under tiden jagas nu vargar. Redan första dagen sköts åtta vargar. Under lördagen sköts ytterligare sju vargar.

Uppdatering den 19 januari
Redan i fredags, den 16 januari beslutade länsstyrelsen i Dalarna att i ett korrigerat beslut tillåta jakt på sju vargar mellan 24 januari och 15 februari 2015. Därmed får totalt 43 vargar jagas under 2015 års licensjakt, vilket motsvarar ungefär 10 procent av vargstammen. Till detta kommer skyddsjakt och illegal jakt.
Länsstyrelsen beslutade redan den 5 december 2014 om licensjakt efter fyra vargar i Dalarnas län, ett beslut som överklagades till Naturvårdsverket, som också upphävde det. Naturvårdsverkets beslut baserades på att länsstyrelsen inte visat att alla kriterier för licensjakt var uppfyllda. Det är ännu inte klart om även detta beslut kommer att överklagas till Naturvårdsverket.

Uppdatering den 20 januari
På tisdagen överklagades enligt TT också länsstyrelsens beslut att tillåta licensjakt på sammanlagt sju vargar i Dalarnas län som enligt planerna ska inledas på lördag. Det är av allt att döma de tre miljöorganisationerna Naturskyddsföreningen, Rovdjursföreningen och Världsnaturfonden som överklagat beslutet. "Det är en så pass stor jakt det handlar om så därför är det vår uppgift som miljöorganisation att försöka ge domstolarna och myndigheterna en chans att pröva den här saken", säger Oskar Alarik, jurist vid SNF. Men även en företagare i vargturismbranschen har överklagat beslutet.
Det blir först nästa vecka som Högsta förvaltningsdomstolen tar beslut kring vargjakten i Örebro och Värmlands län, uppger TT. Det är ganska troligt att alla tillåtna vargar då är skjutna.
"Den svenska vargjakten borde inte ha startat innan den rättsliga processen är klar", säger idag Enrico Brivio vid EU-kommissionen till Värmlandsnytt. Om kommissionen anser att svenska myndigheter agerat fel när det gäller överklagandemöjligheterna kan Sverige få en varning och ärendet tas vidare.

Uppdatering den 29 januari
I går beviljade Högsta förvaltningsdomstolen prövningstillstånd i frågan om beslut om licensjakt efter varg får överklagas till domstol. Högsta förvaltningsdomstolens beslut gäller Värmland, men inte Örebro län. Högsta förvaltningsdomstolen stoppar dock inte den jakt efter varg i Värmland som eventuellt kan återstå. Samtidigt meddelas att vargjakten i Värmland ändå avslutas eftersom samtliga 24 tillåtna vargar skjutits. I Örebro och Dalarna återstår ännu några få vargar som ska skjutas.
Enligt Högsta förvaltningsdomstolen är den prejudikatintressanta frågan om Naturvårdsverkets beslut om licensjakt efter varg kan tas upp till prövning av domstol trots att det enligt 58 § 1 jaktförordningen inte får överklagas.

Uppdatering den 3 februari

Länsstyrelsen Dalarna har i dag fattat beslut om att det inte blir någon ytterligare licensjakt på varg i länet. Den tidigare beslutade kvoten på åtta vargar har fällts. "Även om det finns en till två vargar kvar i Sångenreviret anser Länsstyrelsen Dalarna att det inte är skäl för fortsatt licensjakt", säger Stig-Åke Svenson, naturvårdsdirektör på Länsstyrelsen Dalarna. "Vår bedömning är att det är en äldre hona och en till varg som finns kvar. Dessa får sannolikt ingen svårighet med att klara sig."
Därmed tycks året vargjakt vara över, eftersom alla licenserade vargar nu är skjutna i alla revir. Dock är inte den juridiska processen över, eftersom Högsta förvaltningsdomstolens prövning fortsätter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar