onsdag 14 oktober 2009

Tätare Stockholm

Stockholms förortscentra och de regionala stadskärnorna i grannkommunerna kan tillsammans rymma mer än en miljon fler människor i framtiden. Det är mycket mer än befolkningstillväxten fram till år 2030 som enligt förslaget till ny regional utvecklingsplan beräknas bli mellan 300 000 och 500 000. Och samtidigt kan tillgången till parker och grönområden förbättras. Det visar en ny rapport från Regionplanekontoret. Tät stad i Hammarby Sjöstad
Det finns många skäl att förtäta Stockholms förortsbebyggelse. Efterfrågan på att bo i den täta staden nära kollektivtrafik, service, restauranger och andra mötesplatser har ökat. Den täta staden är också miljömässigt bra eftersom den minskar energiförbrukning och bilberoende.
Regionplanekontoret och Stockholms stadsbyggnadskontor har analyserat förtätningsmöjligheterna i den centrala delen av regionen. Bebyggelsen har först klassificerats i olika typ - från gles småhusbebyggelse till hög sluten bebyggelse, det som vi i dagligt tal kallar stenstaden. Olika grader av förtätning har prövats - från att komplettera med enstaka nya byggnader med bibehållen karaktär, eller att bygga på husen med fler våningar, till att mer eller mindre helt förändra områdenas karaktär. Tät stad i Liljeholmen
Två exempel har studerats närmare, Gullmarsplan och Flemingsberg. Med en kraftig förtätning kan området kring Gullmarsplan förvandlas till ett tätt stadsområde med 25 000 -30 000 fler invånare och en ny stor stadspark anläggas i Slakthusområdet. Detta motsvarar ett nytt Nyköping inom gångavstånd från Gullmarsplan. Den rumsliga integrationen har samtidigt ökat, d.v.s. det är närmare mellan bostäder, arbetsplatser, butiker och parker. Gullmarsplan skulle på detta sätt bli en utvidgning av innerstaden och få många av dess kvaliteter.
I Flemingsberg som ligger mer perifert, där bostadsefterfrågan inte är så stor som i innerstadens närområden, är sannolikheten för en så radikal förtätning mindre. Området är glesare i utgångsläget, och en måttlig komplettering skulle kunna medföra att antalet lägenheter i Flemingsberg ökar med 8 000 vilket skulle ge Flemingsberg mer än 15 000 fler invånare, men tätare alternativ är också möjliga.
Resultatet av studien visar att möjligheterna till förtätning av Stockholms glest bebyggda ytterområden är mycket större än vad vi hittills föreställt oss. Stockholms förortscentra kan enligt rapporten rymma 230 000 -520 000 fler invånare och de närmaste regionala stadskärnorna 360 000- 780 000 fler invånare. Frågan är inte om staden skall förtätas utan hur!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar