måndag 7 juni 2010

Kungahuset måste fördöma islam

Dagens Nyheter har uppmärksammat att Kungen, kronprinsessan Victoria och hennes blivande make ”om man ska tolka grundlagen bokstavligt” måste fördöma bland andra muslimer för att få tillhöra kungahuset.
Så här säger §2 i Successionordningen från 1809, den grundlag som reglerar tronföljden: ” Såsom 2 § i 1809 års regeringsform uttryckligen stadgar, att Konung alltid skall vara av den rena evangeliska läran, sådan som den, uti den oförändrade Augsburgiska bekännelsen, samt Uppsala mötes beslut av år 1593, antagen och förklarad är, sålunda skola ock prinsar och prinsessor av det kungl. huset uppfödas i samma lära och inom riket. Den av kungl. familjen som ej sig till samma lära bekänner, vare från all successionsrätt utesluten.”
Augsburgska trosbekännelsen i latinsk originalutgåva från Wittenberg 1531.
Den Augsburgska trosbekännelsen lyder så här i det avsnitt som handlar om andra religioner: ”Våra kyrkor … fördöma alla kätterier, som uppkommit i denna punkt, såsom manikéerna, vilka antogo två urprinciper i tillvaron, en god och en ond; likaså valentianerna, arianerna, eunomianerna, muhammedanerna och alla andra dylika.”
Skulle kronprincessan Victoria bli ateist, katolik eller muslim, skulle hon också få lämna kungahuset. Det visar med all önskvärd tydlighet vilken anakronism monarkin i själva verket är. Men enligt Dagens Nyheter tar ingen regeln på allvar. Men frågan är verkligen vilka lagar och regler man ska ta på allvar och vilka man kan bortse från såsom gammaldags. Är det upp till den enskilde att avgöra själv? Och frågan är vad Sveriges 400 000 muslimer anser.
Kronprinsessan Victoria vid nationaldagsfirandet för ett år sedan. Men har hon verkligen fördömt muslimerna som kättare, vilket lagen kräver av henne?
1951 års religionsfrihetslag gav svenska medborgare rätten att fritt gå ur Svenska kyrkan. Sverige har undertecknat deklarationen om de mänskliga rättigheterna. Religionsfriheten räknas som en av de mänskliga rättigheterna, och finns uttryckt i till exempel Europakonventionen, artikel 9: ”Envar skall äga rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att byta religion eller tro och frihet att ensam eller i gemenskap med andra, offentligt eller enskilt, utöva sin religion eller tro genom gudstjänst, undervisning, andaktsövningar och iakttagande av religiösa sedvänjor.” Vår kungliga successionsordning är alltså ett brott mot de mänskliga rättigheterna, vilket borde påtalas i någon internationell domstol.
Om nu kungen eller kronprinsessan till äventyrs skulle vilja leva upp till vad grundlagen kräver är det risk för att de skulle bryta mot en annan lag. Hets mot folkgrupp är ett brott som innebär att offentligt sprida uttalanden som hotar eller uttrycker missaktning för en eller flera utpekade folkgrupper. Att fördöma muslimer som kättare är nog på gränsen till hets mot folkgrupp, i synnerhet om det skulle handla om kungen, drottningen eller kronprinsessan. Men de lär inte åtalas. Kungahuset står ju över lagen. Och även om de fördömde muslimerna efter noter och åtalades är det inte säkert att de skulle dömas. Pingstpastorn Åke Green friades ju av Högsta domstolen. Att kalla homosexualitet "en djup cancersvulst på hela samhällskroppen", var inte att betrakta som hets mot folkgrupp i lagens mening.
I ett avseende har dock successionsordningen ändrast sedan 1809: Kvinnlig tronföljd möjliggjordes i och med ett riksdagsbeslut 1978. En ny version av grundlagen väntas träda i kraft efter en andra omröstning i riksdagen efter valet i höst. Bland annat införs att Sverige är medlem i EU. Men hänvisningen till den Augsburgska trosbekännelsen finns kvar. Tydligen anser riksdagen att religionskravet på kungahuset fortfarande är aktuellt, liksom kraven på kungahuset att fördöma muslimer såsom kättare. Annars hade man väl passat på att ändra det också, när man ändå håller på. En gissning är att man helst inte vill rota för mycket i grundlagen, eftersom den berättigade frågan kunde ställas varför vi fortfarande alls har kvar monarkin.
I Sverige värnar vi officiellt om religionsfriheten och förfasar oss över schweizarnas främlingsfientlighet när de vill förbjuda minareter, men när det kommer till kritan så gäller religionsfriheten inte Sveriges statsöverhuvud, som enligt samma grundlag är ålagd att fördöma muslimer utan att riksdagen på 200 år gjort något åt saken.

2 kommentarer:

  1. >"Vår kungliga successionsordning är alltså ett brott mot de mänskliga rättigheterna, vilket borde påtalas i någon internationell domstol."

    Nåväl, intressant artikel, men torftig slutsats ety det står envar med successionsrätt fritt att anta annan eller ingen religion, men då upphör sagda rätt.

    SvaraRadera
  2. Kungen och alla med successionsrätt borde omedelbart avsäga sig alla anspråk med hänsyn till de villkor som gäller så är frågan löst. Du har helt rätt.

    SvaraRadera