onsdag 16 juni 2010

Nu byggs Citybanan under Kvarnberget och Maria Magdalena kyrka

Nu drar tunnelbygget för Citybanan under Kvarnberget igång, etappen från Tavastgatan till Fatbursparken på Södermalm, som nu ska sprängas ut fram till våren 2012. I går var jag på ett informationsmöte som Trafikverket höll i Södra Latin för de närboende på Kvarnberget med omgivningar. Omkring 3 000 var kallade men bara 20 nyfikna kom. De övriga 2 980 är antingen redan tillräckligt informerade eller helt enkelt ointresserade.
Trafikverket ställde ambitiöst upp med sju personer, inklusive folk från entreprenörerna. Och de tappra tjugo nyfikna fick verkligen grundlig information. Så långt jag hörde var de flesta mycket nöjda med informationen de fick. Mest orolig var man förstås för buller och vibrationer från borrningar och sprängningar, och kanske att det ska uppstå sprickor och sättningar i byggnaderna.
Själv tyckte jag att det mest oroande var tunnelbygget under Maria Magdalena kyrka. Tunneln kommer att passera ett tjugotal meter under kyrkans östra del. På ett avsnitt av ca 40 m saknas bergtäckning. Kyrkan började byggas 1588 på platsen för det tidigare Maria Magdalena kapell och stod färdig 1634, och är Södermalms äldsta kyrka. Det gamla kapellet byggdes redan på 1350-talet -  Capella S:ta Maria Magdalena - och delar av den äldsta kyrkan antas ingå i nuvarande kyrka. Av ett gammalt kopparstick framgår att det var en liten enskeppig tegelkyrka med kraftigt, fyrkantigt torn och hög spetsig spira. Kyrktornet som byggdes omkring 1430 ingår möjligen till vissa delar i det nuvarande tornet. Under Gustav Vasas befrielsekrig hamnade kapellet år 1522 i stridslinjen. Omkring 500 svenska soldater som gömde sig i kapellet blev kringrända av danskarna som  ”klappade dem på båda sidor så att ganska få undkommo”. År 1527 lät Gustav Vasa riva kapellet.
Kyrkan byggdes ut successivt under medverkan av såväl Nicodemus Tessin d.ä. (korsarmarna med gavlar och en ny tornspira) som Nicodemus Tessin d.y. (västportalen). Efter Mariabranden 1759 då 300 byggnader förutom kyrkan förstördes, restaurerades kyrkan 1760-1763 till sitt nuvarande utseende under ledning av Carl Johan Cronstedt. Tornet i nyklassicistisk stil stod färdigt först 1825. Arkitekt var Carl Fredrik Sundvall.

Så det är en kyrka med lång historia och det är naturligtvis utomordentligt viktigt att kyrkan inte skadas av tunnelbygget. Trafikverket har varit nere i gravvalv från 1500-talet där ingen har satt sin fot sedan 1700-talet, detta för att kontrollera kyrkans grundläggning, som här ligger på sand, grus och morän som inlandsisen lämnat kvar här för 10 000 år sedan. Byggmetoden innebär att man bit för bit gräver sig in under kyrkan, stabiliserar gruset med betong och järn som borras in från tunneln. Tunnelbygget kommer här att gå mycket långsamt. Altaret har bedömts vara särskilt känsligt och får ett särskilt skydd under byggtiden.
Två andra avsnitt som kommer att gå långsamt är när man ska bygga betongtunnel söder om Högbergsgatan, där två byggnader först ska grundförstärkas. När denna del är klar kommer här de fyra spåren år 2014 att täckas över och Fatbursparken knytas ihop med Mariagårdstäppan.
Det kan komma att bli en ny fin del av Söders mest centrala park. Priset som Söders parkvänner kommer att få betala är att Johan Helmich Romans park bebyggs med bostäder. En stor park i stället för flera mindre. Jag som dagligen passerar genom JHR:s park vet att inte särskilt många människor använder denna lilla park, förutom besökarna till Stadsmissionens anläggning i huset intill, medan den större Fatbursparken är en flitigt besökt park. Nu kommer den att tillföras stora solbelysta ytor till glädje för många fler. Förslaget innebär alltså fler bostäder och mer park, totalt sett.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar