fredag 4 juni 2010

Nytt förslag för Slussen

Här presenteras ett nytt förslag för ombyggnad av Slussen, som jag beredvilligt och utan ersättning ställer till Stadsbyggnadskontorets förfogande för vidare bearbetning. Utgångspunkten är det förslag som var på remiss nyligen, men med en rad förbättringar.
• Stadsstrukturen på denna del av Söder, som har varit sargad sedan rivningarna kring 1930, kompletteras med byggnader som orienteras utgångspunkt i gatunätet från 1600-talet.
• Den nya bebyggelsen är mindre kompakt mot norr, genom att byggnadskvarteren har minskats i storlek och varvats med öppna platser. ”Murkänslan” från det gamla förslaget har luckrats upp.
• Byggnadskvarteren skapar tre torg med tydlig form, Södermalmstorg, Ryssgården och Katarinahissentorget. De två senare bildar en helhet på båda sidor om Katarinavägen med en distinkt form.
• Tre mindre öppna platser skapas i anslutning till Slussenterassen som ger sol, utsikt och utrymme för sittplatser och serveringar.
• All viktiga siktlinjer i gatunätets riktningar bibehålls eller förstärks – norrut vid Götgatan, Ryssgården, Katarinavägen, Katarinahisstorget och Borgmästartrappan, österut vid Brännkyrkagatan, Hornsgatan och Peter Myndes backe, samt även siktlinjen österut norr om KF-huset.
Mitt nya förslag.
Det nya Södermalmstorg har förutsättningar att bli ett attraktivt torg i skärningspunkten mellan Söders två viktigaste gator, Hornsgatan och Götgatan. Från 1700-talet till omkring 1930 fanns det bebyggelse på norra och östra sidorna av Södermalmstorg, bland annat det karaktäristiska Pelikanhuset.
Siktlinjen från Hornsgatan mot Strömmen som idag skyms av restaurang Strömmen förbättras. Utblicken från Peter Myndes backe mot Strömmen skulle enligt nuvarande förslag skymmas av kvarteret E1, men bevaras i mitt alternativ. Även siktlinjen norr om KF-huset, som i Stadsbyggnadskontorets förslag skyms av kvarteret E3 förbättras.
Slussterrassen är ett tillskott till miljön, som kommer att erbjuda helt nya utblickar mot Mälaren, Gamla stan och Strömmen med stora kvaliteter. I Stadsbyggnadskontorets förslag är terrassen relativt smal och eftersom den är norrvänd kommer den att ligga i skugga en stor del av dagen även sommartid. I mitt förslag får den utvidgningar vid de mindre öppna platserna för att medge fler trivsamma platser för solbelysta kaféer och sittplatser. Bland annat tillskapas en sådan yta i den östra delen vid anslutningen till Katarinavägen med fin utsikt över Djurgården och Stockholms inlopp.
Stadsbyggnadskontorets remissförslag.
Varsågod Stockholms stadsbyggnadskontor, nu är det bara att utarbeta detaljerna. Gångbron borde till exempel omorienteras i riktning mot Katarinavägens förlängning. Den lilla byggnaden invid gångbron, som ligger på nästan samma plats som nuvarande Kolingsborg, kanske kunde göras cirkelrund och ges en form som påminner om det förflutna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar