måndag 28 november 2011

Arborister dömer ut rapport om tv-eken

I går presenterade de oberoende arboristerna sina slutsatser om tv-eken på Oxenstiernsgatan, vilket refereras av Epstein i Dn.se. Deras undersökning bygger på 18 olika analysmoment och har gjorts i samråd med och efter granskning av experter i Tyskland, Storbritannien och Australien. Slutsatserna är att eken har förlorat som mest 40 procent av sin styrka vilket inte borde föranleda några drastiska beslut. Vindlasten är ganska liten i förhållande till stammens dimensioner med hänsyn till tidigare beskärning. Säkerheten kan ökas genom att reducera trädkronan med upp till 40 procent vilket minskar risken när det blåser extra mycket. Beslutet att fälla Radioeken är därför överdrivet och grundas inte på fakta. Den gamla eken är en komplex biodynamisk organism och bedömningar måste bygga på faktiska bevis som stöds av data, inte på antagande och visuella bedömningar utan fakta.
Arboristerna riktar också omfattande kritik mot den norska arboristen Solfjelds rapport, anlitad av Trafikkontoret. I rapporten anges rotförfall som orsak till låg vitalitet och potentiell risk. Men Solfjeld har inte inspekterat rötterna och kan inte veta om rotröta eller rotdöd föreligger. Att enstaka grenar dör indikerar inte instabilitet i rötter och utgör ingen orsak att fälla trädet. Rapporten misstänker metankvävning av rötter. Det skulle i så fall även synas genom tidig avlövning och missfärgning av blad. Nyligen tagna fotografier av eken bekräftar inte detta. Rapporten gör antaganden att tunt lövverk är resultat av dålig vitalitet, men tunt lövverk gör inte att trädet utgör en risk. Rapporten slår fast att trädkronan inte är tillräcklig för att försörja ett friskt träd. Men att trädets krona minskar och att stammen blir ihålig är en naturlig del i åldrandet som kan fortgå i flera sekler, men gamla ekar kan ändå bibehålla en hög grad av stabilitet. Rapporten drar också felaktiga slutsatser av de svampangrepp som iakttagits. Det saknas helt beräkningar av vindbelastningen, men det görs ändå bedömningar av risken. Rapporten konstaterar att stammens rötangrepp är långt gångna, men det nämns inte den stora förekomsten av frisk ved. Rapporten innehåller ingen inspektion av stammen under 2,5 meters höjd. Rapporten innehåller inga data och slutsatserna stöds inte av fakta. Observationer av strukturell svaghet stöds inte av några data, utan vilka det inte går att dra några slutsatser angående stabilitet i stormvindar mm. Rapporten drar slutsatser utan annat underlag än personliga observationer.
De oberoende arboristerna ifrågasätter på punkt efter punkt Solfjelds rapport, som Trafikkontoret grundar beslutet om trädfällning på. Slutsatserna blir sammanfattningsvis att rapporten inte innehåller några data att analysera, inte har granskat stora delar av den bärande strukturen, allvarligt misstolkar svampangreppen, och visar stora brister i diagnosen av det strukturella förfallet och den relativa trästyrkan. Rapporten ger slutligen totalt fel rekommendationer.
De oberoende arboristerna avslutar med att konstatera att eken var unik och lika historiskt och kulturellt viktig som en målning av Rembrandt eller ett tak av Michelangelo. Den onödiga förstörelsen av detta gamla träd med Solfjelds rapport som underlag är oacceptabelt enligt alla måttstockar för kvalificerad trädvård.
Slutligen kan konstateras att Trafikkontoret valt ut fyra träddelar som ställts ut i Tekniska nämndhuset på Fleminggatan 4.
Två av dessa kommer från den döda gren som alla varit överens om borde tas bort och som mycket riktigt haft stora rötangrepp.

Det går naturligtvis inte att dra några som helst slutsatser om hela ekens kondition genom att titta på dessa fragment. De friska delarna av eken ligger nu vid Hundudden på Djurgården där de kan studeras av dem som är intresserade.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar