söndag 20 november 2011

Teve-ekens sjukdomstillstånd

Vid olika besiktningar under de senaste åren har man hittat två svampar på den berömda teve-eken. Det gäller svavelticka och ekticka. Häromdagen fann man dessutom oxtungssvamp på eken. Svaveltickan (Laetiporus sulphureus) orsakar brunröta, som främst angriper äldre ekar. Svavelticka är en aktiv och aggressiv vednedbrytare och medför risk för att grenar knäcks och faller av. Den angriper kärnveden och är ofta orsaken till de stora håligheter som kan ses i äldre ekar. Det är vanligt att gamla ekar är ihåliga. Vid en inventering av alla stora ekar i Östergötland, fann man att omkring 40 procent av dem var ihåliga. Ekar av teve-ekens storlek och ålder är antagligen undantagslöst ihåliga. Ekarna mår dock inte nödvändigtvis dåligt av att bli ihåliga – det är en naturlig del av åldrandet – och de kan leva i flera hundra år med ihålig stam.
Ektickan (Phellinus robustus) orsakar vitröta. Svampens utveckling är långsam, men efterhand uppstår vitröta i de övre stamdelarna. Rötan börjar perifert och sprider sig mot både kärnved och kambium. Lokalt dödas kambiet, varpå tillväxten avstannar i denna zon medan den fortsätter runt omkring. Detta resulterar i efterhand en insänkning i stammen som trädet försöker valla över. Då angreppen vanligtvis förekommer högt upp på stammen eller på grenar högt upp i kronan så blir skadorna inte så stora och omfattande.
Först den 16 november bröts det trädäck upp, som funnits runt ekens stam sedan början av 1960-talet, då Oxenstiernsgatan byggdes. Dessförinnan har man inte kunnat undersöka den nedersta delen av stammen som befinner sig under nuvarande gatunivå, omkring 2,5 m. (Trots detta hade man alltså dömt ut eken!)
Vid den undersökningen upptäcktes alltså oxtungssvamp (Fistulina hepatica). Det är en förhållandevis ovanlig svamp, som brukar vid basen på gammal ek. Angrepp medför en djup brunfärgning av stammen, som gör att träet är eftertraktat till sniderier och paneler. Nedbrytningen går mycket långsamt, och infekterade träd utgör därför sällan någon säkerhetsrisk.
Den engelska arboristen Anthony Croft säger att de båda brunrötesvamparna svavelticka och oxtungsvamp är helt normala och ekar kan leva i många århundraden med dessa svampar.
Under 2003 och 2006 har man gjort ultraljudsundersökningar av stammens tillstånd. Vid gatunivå (2,5 meter över stammens bas) var stammen rötskadad, men 50 % av veden bedömdes som solid. Vid förgreningen på ca 180 cm höjd (drygt 4 m över stambas) var veden till 65 % solid. Längre ner hade stammen inte undersökts hittills, trots nedsågningsbeslutet.
Här någonstans finns det svampangrepp.
Idag genomförde dock en grupp oberoende arborister från Göteborg, Stockholm och andra platser tillsammans en undersökning av teve-ekens skick. Det är alltså först nu som ekens nedersta metrar kunnat undersökas med ultraljud, vilket gör att man kan göra sig en bild av stammens kondition. Gruppens bedömning har ännu inte offentliggjorts (kolla här), men preliminära bedömningar handlade om att stammen till ca 60 % var solid vid stambas, vilket ansågs bra med hänsyn till ekens utsatta växtplats.
Tveken undersöks med ultraljud på olika nivåer.
Mätutrustningen är kopplat till en dator som ger en bild av ett tvärsnitt av stammen.
Tidigare har bland annat docent Per Hansson, skogspatolog vid Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå uttalat sig om eken. Han ifrågasätter om det finns risk för att eken kommer att falla och vill ha mer fakta på bordet. Carl von Linné gav eken det latinska namnet Quercus robur vilket betyder ”det robusta trädet”. Att det finns svavelticka och oxtungsvamp är ingenting märkligt, säger han, det är fullständigt naturligt för gamla ekar.
Arboristerna diskuterar undersökningens resultat.
Även landskapsarkitekt Klaus Stritzke har uttalat sig om ekens möjligheter, och anser inte alls att läget är hopplöst. Grenbrott anser han osannolikt eftersom den är så väl stagad. Han förordar en reduktion av ekens krona med upp till 30 % för att minska olycksrisken i kombination med att man förbättrar rotzonen för att ge den mer syre och vatten. Han konstaterar dock att det finns mycket liv i skotten. Prins Eugens ek på Valdemarsudde, som också hade svavelticka och oxtungssvamp, åtgärdades för 30 år sedan. All kärnved är död men den är fortfarande i högsta grad levande och kommer att överleva de flesta nu levande människor.
I fredags när den planerade fällningen stoppades av församlade stockholmare sa informatören Mats Freij på trafikkontoret där man gjort bedömningen att den är en fara för allmänheten att trädet ska sågas ned snarast. ”Trädet är ruttet och stendött och kan falla när som helst”, sade han enligt DN och SvD. Låter detta verkligen trovärdigt?
Tv-eken är viktig inte bara därför att människor uppskattar stora träd i staden utan också för den biologiska mångfalden. Så stora ekar i stadsmiljö är mycket ovanligt. Beståndet av mycket gamla jätteträd minskar sakta men säkert och det tar hundratals år för nya att växa upp. Därför bör tv-eken inte fällas utan att det finns oomtvistliga skäl för detta. Det har ännu inte visats att det finns sådana skäl.

Uppdatering 1 den 21 november
Resultatet av den oberoende arboristbesiktningen visade enligt pressmeddelande att det inte finns någon risk att eken faller. "Mätningarna visar att stammen har mer än 50 % av sin styrka kvar. Det är mer än vad trädet behöver för att vara stabilt", säger Jon Hartill, arborist sedan 25 år. "Av det vi sett hittills finns inget akut som behöver göras för säkerheten. Nu fortsätter vi att genomlysa hela trädets krona", säger Hartill.

Uppdatering 2 den 21 november
Lars Epstein refererar idag i DN.se de erfarna arboristerna Jon Hartills och Johan Gustavssons undersökning av tv-eken som skedde på söndagen. ”Mätningarna visar att stammen har mer än 50 % av sin styrka kvar. Det är mer än vad trädet behöver för att vara stabilt. Av det vi sett hittills finns inget akut som behöver göras för säkerheten. Nu fortsätter vi att genomlysa hela trädets krona under morgonen”, säger Jon Hartill, arborist sedan 25 år enligt DN. ”Roten är inte rutten och stammen är inte död. Jag tycker man ska göra allt man kan för att rädda eken”, säger trädexperten Cilla Lundström som också befann sig vid TV-eken på söndagen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar