onsdag 12 december 2012

Ogenomtänkt dom om Slussen

Mark- och miljödomstolen har idag meddelat sitt beslut att upphäva detaljplanen för Slussen. Beslutet är mycket uppseendeväckande, inte minst beroende på motiveringen, och kommer naturligtvis att överklagas av kommunen.
Det är det fastighetsbolag, som äger det s k Glashuset ovanför Stadsgården, Kommanditbolaget T-Bodarne, ägt av Atrium Ljungberg, med Konsum Stockholm som största ägare, som har fått Mark- och miljödomstolen att upphäva planen. De har anfört att de nya byggnader som föreslagits framför Glashuset ovanför den tunnelförlagda Stadsgårdsleden kommer att medföra stora ekonomiska konsekvenser för dem såsom hyresbortfall. De föreslagna nya byggnaderna ska innehålla bl.a. butiker, restauranger, kulturverksamheter, hotell och kontor. Domstolen konstaterar att en huvuddel av Glashuset, som har ett betydande kulturhistoriskt värde och är ett viktigt inslag i stadsbilden, kommer att skymmas av de nya byggnaderna. Domstolen hänvisar till att bolaget inte har haft att räkna med att det skulle byggas nya hus närmare vattnet och därför ska detaljplanen upphävas!
Glashuset
Domstolen tycks ifrågasätta behovet att dessa byggrätter eftersom man särskilt anger att Stockholms kommun "först i processen hos mark- och miljödomstolen angivit att det i staden finns, som kärna i en kraftigt växande region, ett behov av förtätning av befintlig stadsmiljö, för att på så sätt utnyttja befintlig infrastruktur samt att detta innebär bl.a. att centralt belägna kontor och centrumbebyggelse med nya arbetsplatser för den växande befolkningen behöver byggas". Mark- och miljödomstolen tycks aldrig har hört talas om att Stockholm växer snabbare än någonsin, att det finns en översiktsplan som anger hur staden ska växa och snart nå 1 miljon invånare eller en regionplan som anger att regionen snart når 2,5 miljoner invånare. Byggrätterna har tillkommit därför att de behövs, men också därför att de tillför planen stadsmässiga och ekonomiska kvaliteter.
Länsstyrelsen som prövade planen i maj i år gjorde dock en annan bedömning. De konstaterade i sitt godkännandebeslut att den nya bebyggelsen framför Glashuset endast kommer att byggas i 4-6 våningar och att Glashuset även i fortsättningen kommer att synas och ha en överordnad roll i stadsbilden. Fastigheten Tranbodarne 12 ligger i ett storstadsområde, där man enligt länsstyrelsen alltid måste räkna med att ny bebyggelse kan uppkomma kring den egna fastigheten och därmed påverka utsikten negativt. Enligt länsstyrelsens bedömning skulle den nya bebyggelsen rymmas inom kommunens handlingsutrymme och att de olägenheter som detaljplanen kan medföra inte skulle innebära att planen inte skulle godtas.
Glashuset har attraktiva lokaler med fri sikt över Saltsjön. Det är självklart att utsikten kommer att påverkas och att detta kan få ekonomiska konsekvenser för fastighetsägaren, men detta gäller också för hundratals andra fastigheter i staden, där utsikten varje år påverkas av att nya byggnader byggs. Hur ofta sker det inte att nya hus numera byggs på platser där man för några decennier sedan inte alls föreställde sig att nya hus skulle byggas? Vem kunde för några decennier sedan räkna med att Hammarby Sjöstad skulle byggas och skymma andra hus som tidigare hade haft fri utsikt. Med domstolens resonemang skulle aldrig husen vid Skeppsbron eller Norr Mälarstrand ha tillåtits.
Mark- och miljödomstolen vill helt enkelt förbjuda ny bebyggelse som skymmer utsikten för befintliga hus om dessa inte kunnat förutse utvecklingen. I praktiken skulle en sådan lagtolkning innebära att förtätning av stadsbebyggelsen förbjuds. Staden skulle få skrota den nyligen antagna översiktsplanen. En ny regionplan skulle omedelbart behöva utarbetas för att redovisa hur ny bebyggelse skulle kunna tillkomma långt bort på platser utan kollektivtrafik men där ingen befintlig bebyggelse kan tänkas få sin utsikt skymd.
Det är en ödets ironi att 156 oegennyttiga klagande avvisas av domstolen, medan däremot Konsums fastighetsbolag som framför kommersiella intressen godtas av domstolen på bekostnad av de allmänna intressen som kommunen företräder. Var det verkligen så det var tänkt?
Mark- och miljödomstolens dom är så ogenomtänkt att den helt enkelt måste upphävas när staden överklagar till mark- och miljööverdomstolen. Allt annat vore orimligt.
Allt som har uppnåtts är därmed en försening på något halvår eller så. Men kommunen har ju redan räknat med att domen skulle överklagas under alla förhållanden, så egentligen handlar det inte om någon försening.

6 kommentarer:

 1. Hej, du har tidigare skrivit ett mycket intressant inlägg om tunnelbanans Söderströmsbro, och dess renoveringsbehov.

  Så vitt jag förstår så har nu SL ännu en gång senarelagt publicerandet av fakta i frågan.

  Detta känns olustigt, tycker jag, och får en att undra om det är något man vill mörka. Det får en också att undra om det finns mer i Slussenprojektet som inte tål dagens ljus.

  Hur ser du på detta i dagens läge ?
  Mvh
  Lars

  SvaraRadera
 2. Någon senare information har jag inte sett till. Kommunens inställning är att GC-brons grundläggning inte ska påverka tunnelbanebrons grundläggning, men "skulle detta ändå inträffa så kommer åtgärdsprogram att finnas framtagna i god tid och i samråd med SL" har det sagts. Man anser att drift- och underhållsarbete skall kunna bedrivas även i framtiden även om det blir trängre på tunnelbanebrons östra sida ner mot Södermalm. Men vilka åtgärder som eventuellt planeras från SL:s sida har man inte sagt något om. Det är ju inte bara grundläggningen det handlar om utan också brobanan som är uttjänt. Eftersom det finns fem spår på bron skulle man teoretiskt kunna bygga om bron för ett spår i taget utan att stänga av trafiken på de övriga fyra spåren. Det är märkligt att SL mörkar denna fråga.

  SvaraRadera
 3. Min gissning är att GC-bron hänger lite löst (symboliskt talat), oavsett vad som kan komma att bli den utlösande faktorn. Den har fyllt sin funktion nu: att ge progressivt och "gulligt" ansikte åt ett förslag, som i sin helhet är ganska stötande för många.

  Vad gäller SL´s mörkande, så tror jag att det har fler orsaker. Dels verkar man vara en tämligen konservativ organisation, som lider av "not-invented-here-syndromet". Därmed menas att organisation misstror och motarbetar att förändringsförslag som inte emanerar från organisation själv. (Särskilt vad gäller tunnelbanan; där verkar man anse att det mesta "blev rätt från början").

  Dels verkar det politiska greppet om SL ha hårdnat, och den nuvarande majoriteten vill ju som bekant baxa igenom gällande förslag.
  Skulle det visa sig att ett alternativt förslag faktiskt har ändå större meriter, skulle det ju innebära en rejäl prestigeförlust.
  Alltså: "Förtig, förhala, och se upptagen ut".

  För övrigt så ska vi inte glömma det förbluffande myckna bullret från nuvarande tunnelbanebro. Detta kommer att kasta en avskräckande skugga över både "mötesplatsen Slussen" och ev GC-bro, om inget radikalt göres.
  /Lars

  SvaraRadera
 4. Politikernas lösning är dåligt genomtänkt. På följande video försöker jag visa hur ogenomtänkta dess miljöer är, och vilka fina miljöer vi kunde få om vi på något sätt kunde tvinga politikerna att ta frågan på allvar.

  Att politiker och tjänstemän inte har tagit frågan på allvar dokumenterar jag på andra sidor på sajten där videon ligger. Men framförallt försöker jag visa, på sajtens olika sidor, att det finns en fin och verkligen väl genomtänkt lösning, som tar vara på Slussens hänförande omgivning, och som skapar goda miljöer där människor mår bra.

  Video: Klicka mitt användarnamn eller kopiera:
  http://slussen.wikispaces.com/Skillnaden

  SvaraRadera
 5. Förlåt, jag skrev fel webbadress på det klickbara användarnamnet i den förra kommentaren.

  Klicket vid den kommentaren leder visserligen till sajten, men inte direkt till videon. Men ett klick på användarnamnet vid den här kommentaren ska gå till videon.

  Jag ber om ursäkt.

  SvaraRadera
 6. Fast Kafpauzo, "Ny Syn på Slussen" är väl ändå det minst genomtänkta av förslagen som presenterats hittills. Medges att det ser bra ut i vissa vinklar men enbart det är ingen anledning att bokstavligen kasta 7-12 miljarder i sjön.

  Se länken för en genomgång av förslagets huvudsakliga brister. Det har uppdaterats två gånger sedan sammanställningen skrevs men Ny Syn-folket har inte kommit till rätta med mer än en liten del av problemen.

  SvaraRadera