fredag 23 maj 2014

Klimatfrågan har blivit religion

Flera gånger har jag försökt nyansera den gängse bilden av klimatförändringarna på min blogg. Jag har till exempel pekat på osäkerheter i mätmetoder och på svårigheter att finna rimliga förklaringar till att hastigheten i den globala uppvärmningen inte påverkas mer än marginellt av den ökande CO2-halten i atmosfären. Temperaturen ökade ju nästan lika fort före 1950 som efter, trots att halten då var mycket lägre. Bland det mest svårförklarliga är ju dessutom att vi inte har haft någon uppvärmning alls under de senaste 15-16 åren, trots accelererande utsläpp. Samtidigt som isar smälter i Arktis tilltar havsisen vid Antarktis. När kartan inte följer verkligheten borde man ju granska om kartan verkligen är rätt. Men ställer man sådana frågor kallas man ofta klimatförnekare eller liknande av klimatalarmister som tvärsäkert ”vet” att de har rätt. Nu är jag ju ingen expert, bara intresserad amatör, men har ändå följt frågan ganska ingående under de senaste sju åren.
Jag säger detta för att betona att jag inte är ensam om att tvivla på den i medierna och politiken gängse bilden. En av dem som under senare tid har sagt liknande saker är Lennart Bengtsson, en verklig expert som var verksam som meteorolog vid European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) i Reading från 1976 till 1990 under de senare åren som chef. Han var därefter chef för Max-Planck-Institut für Meteorologie i Hamburg, 1991-2000 och är sedan 2000 professor vid University of Reading. Han är alltså en av våra mest meriterade vetenskapsmän på meteorologins område där hans forskningsområde bland annat atmosfärmodellering. Han är sedan drygt 20 år ledamot av svenska Vetenskapsakademien och har fått internationella pris.
Professor Lennart Bengtsson
Bengtsson anser att växthusgaser påverkar jordens klimat, men problemet är hur mycket, hur snart och hur omfattande, något som han inte menar att modellerna håller för att beräkna. Han menar också att vädret inte har blivit mer extremt som en del vill påskina. Det han tycker är allra mest oroande är en ökad tendens till pseudovetenskap inom klimatforskningen, som visar sig i tendensen att endast rapportera om det som stöder en klimathypotes och avstå från att berätta om det som avviker.
Klimatfrågan tycks i dag enligt Bengtsson inte längre styras av rationellt tänkande utan har blivit ”ideologi eller snarare en religion”, som har fyllt det tomrum som förra seklets avkristning lämnade. Av denna anledning har debatten blivit så irrationell och för en agnostisk person som Bengtsson är att den ter sig obehaglig och närmast hotfull. Jag kan bara instämma i vad Bengtsson säger.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar