onsdag 10 juni 2015

Planering av havet

Inte bara landområden utan även havsområden kan behöva planeras, för att lösa konflikter mellan olika konkurrerande intressen. Förra året medverkade jag i att på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten ta fram en så kallad nulägesbeskrivning av de svenska delarna av havsområdena Bottenviken, Östersjön och Västerhavet. Den skulle fungera som en start just på en kommande planering av havsområdena. Efter att ha samlat in synpunkter på den preliminära rapporten från den närmaste intressentkretsen har nu en bearbetad version presenterats av Havs- och vattenmyndigheten. Den kan man hitta här.
Intresset för att utveckla nyttjandet av havet som en resurs för fler arbetstillfällen, ökad välfärd och livskvalitet ökar. Därmed ökar även anspråken i våra havsområden. Samtidigt står vi inför flera miljöutmaningar i havet och vikten av att nyttjandet sker inom ramen för vad ekosystemen tål framhålls alltmer. Siktet inom EU är att uppnå god miljöstatus i de marina ekosystemen till år 2020 och gemensamma mål är uppsatta. I Sverige ska tillämpningen av miljökvalitetsnormer enligt havsmiljöförordningen leda oss dit.
Ekonomisk zon, planområde för havsplanering samt kustkommuner.
I havet finns en stor biologisk mångfald som på olika sätt bidrar till människors välfärd. Ekosystemtjänsterna biologisk mångfald, god vattenkvalitet, livsmedel och rekreation framstått som särskilt relevanta i förhållande till samverkande och konkurrerande intressen. Alla intressen som gör anspråk på utrymme i havet har en koppling till havsplanering.
De tre havsplanområdena Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. Gränserna kommer att regleras i en kommande havsplaneringsförordning.
I rapporten beskrivs kulturmiljö, friluftsliv och turism, yrkesfiske, vattenbruk, sjöfart, försvar, energi, infrastruktur, utvinning och lagring av material, forskning och miljöövervakning, samt naturskydd. Vissa av intressena är av rumslig karaktär. Andra behov som maritima aktiviteter har är av mer kvalitativ karaktär. Behoven gäller förekomsten av en viss ekosystemtjänst, en viss egenskap hos havet, till exempel vatten av en viss kvalitet.
Det finns potentiella intressekonflikter i havet som rör utrymme inom samma område. Andra intressen fungerar väl tillsammans och åter andra ger positiva synergieffekter. I framtiden kan det komma fler anspråk på att nyttja utrymme i havet.
Potentiella fördjupningsområden som är i störst behov av planering och kan behöva prioriteras och planeras med större detaljeringsgrad än övriga delar av havet.
Fördjupningsområdena i rapporten indikerar vilka områden som är i störst behov av planering. Utifrån beskrivningarna av nuläget och analysen drar Havs- och vattenmyndigheten ett antal slutsatser. De gäller potentiella målkonflikter och målsynergier, samverkande och konkurrerande intressen samt om fortsatt planering.

2 kommentarer:

  1. Först nu ser jag din comeback på bloggen! Gott att se! Krya på dig! //Anna Modin

    SvaraRadera
    Svar
    1. Tack, Anna. Jag återhämtar mig långsamt men säkert.

      Radera