torsdag 25 juni 2015

Vem kan man lita på? Om Farsta

På  detta album från 1972 av Hoola Bandoola Band finns låten "Man måste veta vad man önskar sig" (för att få vad man vill ha) av Mikael Wiehe.
Andra versen börjar:
"Men nu står du liksom månglarna
på Veronas grönsakstorg
och låtsas sälja dina varor
från en flätad videkorg
Och du köpslår så förslaget
och du tar så pass bra betalt
att hur än kunden förödmjukar sej
blir affären aldrig av."
Veronas grönsakstorg heter på italienska Piazza delle Erbe och var ursprungligen forum i Verona under Romarrikets tid för 2000 år sedan. Det har en långsträckt form som vidgas på mitten och kantas av monumentala byggnader som stadshuset Torre dei Lamberti, domstolsbyggnaden Casa dei Giudici och barockpalatset Palazzo Maffei, som är dekorerat med grekiska gudastatyer. På torget finns en marmorkolonn tillägnad St. Markus lejon, symbol för republiken Venedig. Föräljare av turistkrimskrams verkar idag dominera klart över antalet grönsakshandlare. Torget kantas av ett antal kaféer, där turisterna serveras kaffe till skyhöga priser.
Piazza delle Erbe i Verona.
Nu från Verona till Farsta. År 1955 lades generalplanen för ABC-stadsdelen Farsta fram, upprättad av Sven Markelius. Den nya stadsdelen skulle inrymma 30 000 invånare, fördelade på sex bostadsenheter om mellan 5 000 och 7 000 invånare vardera, samt arbetsområden och ett gemensamt centrum.
Torghandel i Farsta Centrum.
Farsta Centrum invigdes i oktober 1960. Uppdragsgivare var Svenska bostäder och arkitekt Backström & Reinius och formen på det avlånga torget i Farsta centrum var inspirerat av just Piazza delle Erbe i Verona. Varuhusens spektakulära fasadarkitektur var dock knappast inspirerad av Verona.
Piazza delle Erbe i Verona är omgivet at täta stadskvarter.
Studerar man de två torgen närmare finns det onekligen vissa likheter i formen. Båda torgen är omkring 150 m långa. Torget i Verona är dock bredare, omkring 45 m jämfört med drygt 30 i Farsta. Torget i Verona har även en mer distinkt form än torget i Farsta, som flyter ut här och var.
Farsta Centrum är omgivet av stora parkeringsytor, men torgets form liknar torget i Verona.
Där slutar också likheten. På torget i Farsta centrum bedrivs fortfarande torghandel medan turisterna är få till antalet. Torget i Verona omges av mycket tät stadsbebyggelse, medan Farsta Centrum i hög grad präglas av stora ödsliga parkeringsytor som skapar stora avstånd till bostadskvarteren längre bort.
Program för Tyngdpunkt Farsta.
I framtiden kan Farsta förändras radikalt. Just nu och fram till  7 september sker samråd om Program för Tyngdpunkt Farsta. Programmet ska ligga till grund för hur Farsta kan utvecklas till en s k tyngdpunkt i enligt med översiktsplanen – en komplett, modern och promenadvänlig stadsdel. Förslaget innebär en knapp dubblering av antalet bostäder i stadsdelen. Till dagens ca 10 000 bostäder föreslås ytterligare drygt 8 000 bostäder samt handel, verksamheter och allmänna funktioner som förskolor, skola, parker och grönstruktur.
Ny bebyggelse föreslås på obebyggda ytor runt Farsta Centrum.
En av de fyra strategier som programmet utgår från handlar just om att utveckla Farsta centrum. På nuvarande parkeringsytor runt centrum planeras bostäder, verksamheter
och handel i tre kvarter med olika karaktär. Det kommer med all sannolikhet att innebära en stor förbättring genom att centrum integreras bättre med omgivande bostadskvarter. Stadskvarteren nordväst om centrum utformas med traditionella slutna kvarter, med tydligt offentliga gator och privata gårdar. Stadskvarteren innehåller huvudsakligen bostäder med lokaler i bottenvåningarna. Parkkvarteren söder om centrum präglas av bostäder i en grön småskalig miljö. Stationskvarteren kring tunnelbanan öster om centrum har hög täthet och blandat innehåll med bostäder, kontor, utbildning och handel. Möjligheten att bygga över en del av spåren för att begränsa buller och skapa bättre boendekvalitéer kan studeras i detaljplaneskedet.
Stationskvarteren.
Programmet verkar  vara ambitiöst och om det genomförs kommer Farsta att utvecklas till en ännu mer spännande stadsdel, eller kanske tyngdpunkt då med stadens vokabulär.
Men det är ju som Mikael Wiehe säger; "man måste veta vad man önskar sig för att få vad man vill ha". Detta gäller ju i hög grad stadsbyggandet också, så det finns all anledning att studera programmet noga och peka på eventuella brister.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar