onsdag 3 juni 2015

Trafikbuller utomhus och inomhus

Nationella riktvärden för trafikbuller inomhus och utomhus är vägledande för planeringen. Vissa bullernivåer medför klart påvisbara hälsoeffekter, men även bullernivåer som inte orsakar direkta hälsoeffekter kan påverka människors trivsel negativt. Riktvärdena inomhus är 30 dBA ekvivalent ljudnivå och 45 dBA maximal ljudnivå nattetid. När nya bostäder byggs kan riktvärdena för buller inomhus klaras om nya bostäder i bullerstörda lägen får god isolering och utformas med en ”tyst” sida. Ett problem har varit att smålägenheter sällan kan byggas med tyst sida och därför byggs det inte smålägenheter i bullriga miljöer.
Riktvärdet för trafikbuller utomhus är för vägtrafik 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad, som alltså inte får överskridas på den ”tysta” sidan. Det överskrids dock idag på flertalet gator i Stockholms innerstad och intill större trafikleder och gator i ytterområdena. Även innerstadsgator med obetydliga trafikmängder och praktiskt taget ingen trafik nattetid kan ha en ekvivalent bullernivå över riktvärdet. Det kan krävas trafikmängder under 1 000 fordon per dygn för att en gata ska ligga under 55 dBA. Därför blir i praktiken få smålägenheter byggda i sådana miljöer. Det är i stadsmiljö, och särskilt på platser där människor vistas ute längre tider, svårt att minska utomhusbullret om man inte vidtar åtgärder mot själva bullerkällan. Det bör också på sikt vara målet, till exempel genom tystare fordon och andra vägbeläggningar.
Kocksgatan på Södermalm i Stockholms innerstad har en trafikvolym på 800 fordon per dygn. Kocksgatan utgör en uppskattad boendemiljö trots att ekvivalent bullernivå vid fasad ligger på gränsvärdet ca 55 dBA.
Nu har riktvärdet höjts till 60 dBA för smålägenheter från halvårsskiftet. Det innebär i praktiken att smålägenheter även kan byggas vid gator med 2-3 000 fordon per dygn. Inomhus är det förstås ändå tyst, men om man t ex absolut vill sova med öppet fönster kan man få acceptera en något högre bullernivå. I radions P1 har professor Göran Pershagen kritiserat ändringen med hänsyn till folkhälsan. Men vill vi bygga smålägenheter i den täta stadsmiljön är ändringen faktisk angelägen. Man behöver väga det stora behovet av bostäder mot den ytterst marginella påverkan på folkhälsan det faktiskt handlar om.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar