lördag 26 september 2009

AGW - vetenskap eller religion?

En religion är ett trossystem som grundar sig på föreställningar om övernaturliga fenomen. Heliga skrifter tillhör ofta religionens yttre uttrycksformer för att skapa en samhörighetskänsla inom gruppen, som ger den enskilde troende en känsla av hemvist bland trosfränder. Religioner tenderar att beskriva den egna tron som en självklar och nödvändig syn på världen i förhållande till andra uppfattningar. Tidigare kallade de kristna sin tro för den "sanna religionen" och resten av världens trosuppfattningar tillhörde hedendomen. Motsvarande gäller på många håll islam idag.
Al Gore

Människan har i alla tider förknippat naturkatastrofer med Guds straff för våra synder. Tron på AGW – anthropogenic global warming, dvs av människa förorsakad global uppvärmning – har tydliga likheter med religion, där IPCCs rapporter är de heliga skrifterna, och Al Gore är frälsaren, som ska ge oss evigt liv. AGW är den nya sanna religionen. Om den globala uppvärmningen överstiger 2 grader väntar domedagen. IPCC anser att människans syndiga utsläpp av växthusgaser är den helt dominerande förklaringen till AGW, men många forskare anser att det också kan finnas andra förklaringar. En AGW-religionens grundläggande moralregler handlar om att agera ”klimatsmart”, för att därigenom få försoning. Handel med utsläppsrätter påminner om den avlatshandel, dvs rätten att köpa sig fri från ansvar, som redan Martin Luther vände sig emot.
Martin Luther

Anhängarna till AGW kallar ofta, på ett nedsättande sätt, oliktänkande för ”klimatförnekare”. Beteckningen är vilseledande men är en parafras på det religiösa ”gudsförnekare”. Ingen kan väl förneka klimatet; en mer rättvisande beteckning är skeptiker. Vad många skeptiker ifrågasätter är inte den globala uppvärmningen som sådan, utan den inverkan som människans utsläpp av växthusgaser har.
Förr ansåg man att missväxt och torka var Guds straff för ett ogudaktigt leverne. AGW predikas numera i media, av lobbyister och makthavare på ett sätt som kyrkan förr predikade att Gud finns och måste lydas. Inte bara alla möjliga men obevisade påståenden om mer frekventa stormar, smältande polarisar, stigande havsvattennivå sprids urskillningslöst, utan snart sagt allting skylls numera på klimatförändringarna, utan att någon som helst vetenskaplig grund finns.
Ateism betecknar uppfattningar som saknar tro på att övernaturliga väsen existerar. Agnosticismen utesluter inte möjligheten av att övernaturliga väsen kan existera, men menar att det saknas bevis för deras förekomst. Bland AGW-tvivlarna finns nog både AGW-ateister och AGW-agnostiker. Religionsfrihet är en av de mänskliga rättigheterna och finns uttryckt i till exempel Europakonventionen, artikel 9: ”envar skall äga rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet”. Idag är religiösa ateister och agnostiker accepterade, åtminstone i Sverige, men det tycks gå bra att kasta vilken skit som helst på AGW-skeptiker, ungefär som katolska kyrkan bannlyser oliktänkande. Enligt min erfarenhet är skeptikerna ofta väl så pålästa och seriösa som många fanatiska AGW-anhängare, som inte har satt sig in i frågorna. Och det finns tusentals högt kvalificerade vetenskapsmän, professorer och disputerade, i denna skara.

1 kommentar: