torsdag 24 september 2009

Svarta löner är oskattbara

En svensk organisation med egen hemsida har på ett fiffigt sätt organiserat den informella ekonomin med utbyte av varor och tjänster där ett uppenbart syfte är att undvika skatt. Skattebrottslagen finns för att förhindra skattefusk och påföljden för skattebrott är fängelse i upp till två år. Försvårande omständigheter är om de undanhållna beloppen är stora eller om skattebrottet utövats systematiskt, men detta tycks inte hindra verksamheten från att fortgå helt öppet.
Det totala skatteuttaget i Sverige ligger på drygt 48 procent, mätt som andel av BNP. Skattetrycket varit relativt stabilt sedan sent 1970-tal då det passerade 50 procent. Regeringen vill i sitt budgetförslag sänka inkomstskatterna med 200-250 kronor i månaden. Den rödgröna oppositionen menar å andra sidan att skatteinkomsterna inte räcker för att klara välfärden, och vill höja skatterna ytterligare.
Men alla vill inte vara med och betala de höga skatterna. Särskilt för dem med höga inkomster tycks skatterna vara svåra att bära. Skatteplanering är att aktivt planera för att under gällande lagar betala så lite skatt som möjligt. Skatteplanering är inte olaglig och de flesta ägnar sig nog i någon utsträckning åt skatteplanering. Svarta arbetsinkomster är däremot inte tillåtna. Svarta inkomster är sådana som inte deklareras, till exempel hantverkare som utför arbeten ”utan kvitto”, eller när restauranger avlönar tillfälligt anställda med kontanter utan att inkomsterna redovisas för Skatteverket. Det spelar heller ingen roll om betalningen är annan ersättning än kontanter, till exempel i form av varor eller genom byte mot andra tjänster. Inom den informella ekonomin förekommer grannsamverkan, byte av tjänster och "att man hjälper till" hos släktingar och bekanta. Det är naturligtvis skattefritt att hjälpa varandra, men någonstans passeras en gräns när den enskilde får ersättning för sitt arbete. Det gäller till exempel när en snickare bygger en veranda på grannens hus och i gengäld får sin bil renoverad av en riktig bilmekaniker, utan att behöva anlita dyra verkstäder.
Omfattningen av den svarta ekonomin är inte så lätt att beräkna. För år 1997 uppskattade Riksskatteverket det så kallade skattefelet i Sverige till 80-90 miljarder kronor vilket motsvarar omkring fem procent av BNP eller nio procent av den samlade skatteuppbörden. Det innebär att om man rent hypotetiskt skulle kunna driva in alla skatter och helt eliminera den svarta sektorn skulle skatterna kunna sänkas med hela nio procent. Det är något helt annat än den skattesänkning med några hundralappar som Anders Borg nu utlovar. Nu kommer förstås detta inte att ske och en del transaktioner skulle också upphöra om de beskattades fullt ut. Men det visar ändå att skattefusket motsvarar ett substantiellt bortfall av betydelse för välfärden. Det ligger mycket rättvisa i den grundläggande principen om att alla ska vara med och dela på kostnaderna för samhällets välfärdssystem.
Men det finns en svensk organisation som har satt den informella ekonomin genom utbyte av varor och tjänster i system. BYTS står för "Bytesring Stockholm" och är en ideell förening med cirka 500 medlemmar. Medlemmarna kan handla av varandra utan vanliga pengar. Istället används en egen valuta, byts, med ungefär samma värde som kronan. BYTS sägs drivas ”utan vinstsyfte”, men naturligtvis har medlemmarna ett uppenbart ekonomiskt intresse i att inte betala skatt för det utbyte av tjänster och varor som sker. Tjänster som byts kan handla om sommarboende, transporter, städning, IT-support, tapetsering och målning, trädgårdsartiklar och hundvakt. Det sociala kapitalet anges gå före det rent ekonomiska, men man kan anta att skattefriheten i systemet är en inte oväsentlig drivkraft. Det anges att ”om en transaktion skulle anses vara skattepliktig vilar hela ansvaret för deklarationen till skattemyndigheten på den som erhålligt ersättningen”. Det är naturligtvis inte korrekt, eftersom det också finns en skyldighet att lämna information till skattemyndigheten för den som utbetalar ersättning till någon som saknar F-skattesedel.
Skattebrottslagen finns för att förhindra skattefusk och lagstiftningen tar hänsyn till beloppens storlek och om de undanhålls uppsåtligen. För skattebrott är påföljden fängelse i upp till två år. Vad som avgör om brottet är grovt eller inte beror på hur stort belopp det rör sig om, om gärningsmannen använt falska handlingar eller vilseledande bokföring eller om förfarandet ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt.
Vilken omfattning BYTS har vet jag inte men att det hela är satt i system torde vara obestridligt. Det kan tyckas uppseendeväckande att nätverket inte bara öppet redovisar sitt syfte att byta tjänster och varor utan pengar utan dessutom gör det på en egen hemsida.
Som Grönköpings Veckoblad formulerat det: Svarta löner är oskattbara.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar