lördag 1 februari 2014

Upprepa inte gamla misstag i kv Persikan

En av de större bostadsutbyggnaderna planeras nu på östra Södermalm. Det gäller kv Persikan där SL:s bussgarage och Spårvägsmuséet nu ligger. Ett nytt bussgarage planeras nu i kv Fredriksdal i västra delen av Hammarby sjöstad, medan Spårvägsmuseum ska flytta till Gasverksområdet. Kv Persikan, som kommer att få 1 100 lägenheter, ligger mellan gamla Söder och de nya kvarteren vid Hammarby sjö. Det blir alltså viktigt hur detta område planeras.
Planeringen har kommenterats idag i DN och Södermalmsnytt. Startpromemorian finns här. Här nedan är illustrationsplanen för området.
Kv Persikan på östra Södermalm
På pappret ser det ut som om Södermalms kvartersstruktur byggs vidare med sju nya kvarter. Men risken finns att man i stället planerar ett nytt förortsområde, även om det råkar ligga på Söder. Liksom man tidigare har gjort många gånger förut. Titta bara på kv Plankan, kv Linjalen eller varför inte på Södra stationsområdet. Alla har problemet att de är dåligt integrerade i stadsväven. Kv Plankan, ca 155x115 m stort, förtätas nu, vilket inte kommer att göra kvarteret mer integrerat. I stället borde man ha dragit fram Brännkyrkagatan ett kvarter med nya byggnader på ömse sidor. Kvarteret Linjalen, 165x145 m stort, är ungefär lika stort som fyra normalstora kvarter, men är inte alls integrerat i den omgivande kvartersstrukturen. Även här pågår planarbete, delvis för att öka den fysiska integrationen.
Södra stationsområdet är omkring 200 m brett mellan Fatbursgatan och Magnus Ladulåsgatan. På nästan en kilometer finns en enda tvärförbindelse, Swedenborgsgatan, vilken dock inte är tillåten för annat än busstrafik. Alla tvärförbindelser för fotgängare är mer eller mindre krångliga och Södermalmsallén saknar målpunkter och har nivåskillnader till angränsande gator. Södra stationsområdet är alltså också dåligt integrerat i stadsväven, trots att det ligger mitt på Södermalm.
Det nu aktuella kv Persikan är 330x120 m, räknat på de sex rutnätskvarteren. Det är alltså ungefär dubbelt så stort som Linjalen och Plankan. Kvarteret delas av ett nordsydligt stråk, s k gångfartsområde, samt ett östvästligt slingrande parkstråk. Utformningen gör att inget av dessa stråk kommer att få några butiker eller liknande. Man kan fråga sig om någon annan än de boende kommer att utnyttja dessa förbindelser. Ett alternativ kunde vara vanliga gator.
Bondegatans (raka) förlängning avslutas mot Tegelviksvägen av en butiks lastintag som blockerar kopplingen till Tegelviksgatan. Risken är påtaglig att man här gör nya misstag för framtiden. Detta omöjliggör t ex eventuell framtida busstrafik här.
Kvartersstrukturen påminner i själva verket om ett traditionellt utifrånmatat förortsområde. Det anges i startpromemorian att det planeras butiks- och verksamhetslokaler i bottenvåningarna mot omgivande gator. Bondegatan känns som den normala pulsådern i denna del av Söder och borde vara mest attraktiv för verksamheter. Idag går Bondegatan i en sväng norr om området. Det hade varit bättre att knyta ihop Bondegatans (raka) förlängning med Tegelviksvägen och låta Bondegatan bli huvudstråk även vid kv Persikan. Det skulle ge bättre förutsättningar för mer stadsliv i området.

1 kommentar:

  1. Danderydsgatan har en överbyggnad som skapar miljö utan att förhindra tillgängligheten.
    Finns väl även på söder vill jag minnas.
    Bygg ihop huskropparna i de centrala kvarterens norra byggnadsdelar. Kanske även i Väster och Öster-så kanske det skapas en trevlig lokalmiljö och även ökad klimatskärm.

    SvaraRadera