söndag 28 februari 2010

Brittiska parlamentet granskar Climategate!

En granskningsrapport har gjorts av The Institute of Physics, en stiftelse som vill öka förståelsen för och tillämpning av fysik. Det har 36 000 medlemmar världen över och kommunicerar fysikrelaterad vetenskap till specialister och allmänhet med ett förlag, IOP Publishing, som publicerar vetenskaplig litteratur. Institutet har nu överlämnat sin undersökning av avslöjandet om klimatdata från Climatic Research Unit at the University of East Anglia (CRU). Institutet lämnar sin rapport till den utredning som underhusets kommitté för vetenskap och teknologi gör. Fler rapporter lär vara på väg från andra håll.
Granskningen bekräftar genom rapporten i stort den bild som media har gett av missförhållandena inom den forskning som IPCCs rapporter vilar på. Institutet befarar allvarliga effekter för den vetenskapliga forskningens integritet och trovärdighet. Man finner belägg för en systematisk vägran att rätta sig efter hederliga vetenskapliga traditioner. Man konstaterar brister i öppenhet inte bara hos CRU utan också hos forskare i andra internationella institutioner som också är inblandade i formuleringen av IPCCs slutsatser om klimatförändringarna.
Institutet reser tvivel om tillförlitligheten för temperaturkurvor som använts av IPCC, där proxydata för de närliggande årtiondena inte överensstämmer med samtida temperaturmätningar. Man är också bekymrad över den intolerans mot kritik som visas i e-postmeddelandena som hindrar den vetenskapliga självkorrigeringsprocessen. En granskning behövs enligt institutet också av objektiviteten i peer-review processen och de möjligheter till vinkling och manipulering som finns där. Man vill att alla forskningsdata i framtiden ska bli offentliga i samband med att forskningsresultat publiceras.
Rapporten
Så här sammanfattar Institutet resultatet av sin undersökning:
Vad är resultatet av avslöjandena för den vetenskapliga forskningens integritet?
1. Institutet befarar allvarliga effekter för den vetenskapliga forskningens integritet (om inte de offentliggjorda e-mailen visar sig vara förfalskade) på detta område och för trovärdigheten av den vetenskapliga metod som tillämpats i detta sammanhang.
2. CRU e-mailen som publicerats på internet ger vid första anblicken belägg för en bestämd och koordinerad vägran att rätta sig efter hederliga vetenskapliga traditioner och öppenhet. Principen att vetenskapsmän ska offentliggöra sina idéer och resultat för oberoende granskning och möjliggöra reproducering av andra, vilket förutsätter öppet utbyte av data, metodik och material, är vital. Frånvaron av tillmötesgående har bekräftats av informationskommissionären. Detta sträcker sig längre än till CRU själv – de flesta e-mail utbyttes med forskare i ett antal internationella institutioner som också är inblandade i formuleringen av IPCCs slutsatser om klimatförändringarna.
3. Det är viktigt att erkänna att två komplett olika typer av dataset är berörda av CRUs e-mail:
-data som härrör från mätningar av temperaturen på landytan och havsytan, dataset som CRU, GISS och NOAA; och
-historiska temperaturrekonstruktioner från s k proxies, t ex årsringar från träd
4. Den senare kategorin som relaterar till proxyrekostruktioner är grunden för slutsatsen att 1900-talets uppvärmning är oöverträffad.
Publicerade rekonstruktioner kan representera bara en del av tillgängliga rådata och kan vara känslig för de urval som gjorts och de statistiska metoder som använts. Annat urval, eller uteslutning och statistiska metoder kan leda till andra resultat. Denna möjlighet var uppenbarligen orsaken till att några av de förfrågningarna om ytterligare information avslogs.
5. E-posten avslöjar tvivel om tillförlitligheten för några av rekonstruktionerna och reser frågor om hur de har återgivits, till exempel det synbara undertryckandet i de kurvor som ofta använts av IPCC, av proxyresultat för de närliggande årtiondena, som inte överensstämmer med samtida temperaturmätningar.
6. Den intolerans mot kritik som visas i e-postmeddelandena ger också anledning till bekymmer. Detta hindrar den vetenskapliga självkorrigeringsprocessen, som är vital för integriteten hos den vetenskapliga utvecklingen som helhet och inte bara i forskningen själv. I detta sammanhang tyder de CRU-email som relaterar till peer-review processen på ett behov av granskning av objektiviteten och lämpligheten som tillämpats på detta område och den möjliga känsligheten för vinkling och manipulering.
7. Egentligen anser vi att Freedom of Information Act inte skulle behöva åberopas för att stärka integriteten hos den vetenskapliga forskningen. Inte desto mindre har åberopandet av denna rätt visat sig vara nödvändigt. E-mailen illustrerar möjligheten av att nätverk av likasinnade forskare effektivt utestänger nykomlingar. Att göra data elektroniskt åtkomliga för alla vid tiden för publicering skulle undanröja denna möjlighet.
8. Som ett steg mot att återställa förtroendet för den vetenskapliga forskningen och för att säkerställa stor transparens i framtiden borde redaktionerna för de vetenskapliga tidskrifterna arbeta för att göra det möjligt att elektroniskt dataarkivering av författare i samband med publicering. Experthjälp behövs för att avgöra vilken typ av data som skulle arkiveras. Mycket rådata kräver kalibrering och bearbetning med beskrivning på olika nivåer.
9. Där undersökningens natur utesluter direkt upprepning av försök, som i fallet med tidsbestämda fältmätningar, är det viktigt med tillgänglighet till alla rådata med ursprung tillsammans med villkoren för och effekterna av varje efterföljande urval, uteslutning eller justering av data. Detaljerna för varje statistisk bearbetning, nödvändig för oberoende testning och återupprepning, behöver också ingå. Parallellt bör behovet övervägas av hur minimal uteslutning av data kan ske vid datamodellering.
Är villkoren och omfattningen för den oberoende granskning som annonserades 3 december 2009 av UEA lämpliga?
10. Omfattningen av UEA-granskningen är begränsad till anklagelserna om vetenskapliga försummelser och kringgående av Freedom of Information Act vid CRU. De flesta e-mail var emellertid utväxlade med forskare i en rad andra ledande institutioner som är inblandade i IPCC’s slutsatser om klimatförändringen. Eftersom dessa forskare medverkat i det påstådda vetenskapliga försummelserna, behövs en vidare granskning av den vetenskapliga forskningen på detta område.
11. Granskningen är enligt villkoren begränsade till: “... manipulation eller undertryckande av data i strid med acceptabel vetenskaplig praxis. Termen ”acceptable” är inte definierad och borde bytas ut mot ”objektiv”.
12. Villkoren för den andra granskniungen borde sträcka sig längre än CRU’s policies och praktik om de har brutits av personer, särskilt med hänsyn till annan slags avvikelse från objektiv vetenskaplig forkning, till exempel manipulation av publicerings- och peer reviewsystemet eller tillåta förutfattade slutsatser att överskugga vetenskaplig objektivitet.
Hur oberoende är de andra två dataseten?
13. Publicerade dataset är sammansatta från en rad källor och är föremål för bearbetning och justering av olika slag. Olikheter i bedömningar och metoder som används vid sådan bearbetning kan resultera i olika slutdataset även om de baseras på samma rådata. Vid sidan om gemensamma källor måste hänsyn tas till olikheter i bearbetning mellan publicerade data och de grunddata de bygger på.

5 kommentarer:

 1. Tack för bra blogg och kommentar!

  Utomordentligt att du översatt texten - dessutom väldigt väl vad jag kan se (har inte läst allt, eftersom jag redan läst originalet.)

  Jag undrar dock om inte "prima facie evidence" bör ha en "tuffare" översättning. Norstedts stora engelsk-svenska har "prima facie evidence = prima facie-bevis, påtagliga bevis som inte brukar bestridas; he has a prima facie case = han har prima facie-bevis att stödja sig på". (Jag är själv van översättare, dock inte av juridisk text.)

  Vänligaste hälsningar
  Ampersand

  SvaraRadera
 2. Tack för att du öäversatt rapporten. Det är i alla fall för mig mycket mer lättförståeligt så.
  Deras kritik är förrödande och det är skönt att de inte tycks vara köpta och försvarar kollegor utan vill rensa upp och återställa den vetenskapliga objektiviteten. Hoppas att det britiska Parlamentet tar rapporten på allvar och följer rapportens rekommendationer.

  Inge Bolin

  SvaraRadera
 3. Ampersand #1
  Tack för kommentaren, som säkert är relevant. Jag är ju inte professionell översättare så jag kan ju välja fel ord ibland, men jag tycker att kritiken är så tydligt att detta borde kunna läsas även av svenskar som inte fullt så bra på engelska. Tyvärr har detta inte alls refererats av svensk press nämligen.Eftersom jag är utomlands just nu har jag inte heller alla lexikon tillgängliga.

  SvaraRadera
 4. Mycket bra att du översatt denna rapport.
  Såg att du översatt "20th century" som 1800-talet(pkt 4). Borde väl vara 1900-talet?
  Mvh

  SvaraRadera