onsdag 24 mars 2010

Grön el är bluff och cynisk spekulation

Häromdagen skrev två ekonomer, Thomas Broberg, fil dr i nationalekonomi, Konjunkturinstitutet och Runar Brännlund, professor i nationalekonomi, Centrum för miljö- och naturresursekonomi, Umeå universitet, på DN debatt att marknadsföringen av så kallad grön el är en stor bluff. Många svenska konsumenter väljer att köpa så kallad grön el av omsorg om miljön och klimatet. Men de är enligt skribenterna lurade. Någon undanträngning av smutsig el från kolkraftverk sker inte och det gröna valet minskar inte deras negativa miljöpåverkan.
De som producerar el från förnybara källor (vind, sol, och biobränslen) får ett elcertifikat för varje producerad megawattimme. Den som köper grön el betalar lite extra till elleverantören för att denna ska köpa in förnybar el för att elkundens miljöpåverkan ska bli mindre. Men elsystemet kan inte skilja grön el från icke förnybar el. Den smutsigaste elen producerad i utländska kolkraftverk ingår i handeln med utsläppsrätter. Eventuellt outnyttjade utsläppsrätter säljs vidare och förbrukas av andra till exempel industrin. Att köpa grön el påverkar därför inte de totala koldioxidutsläppen utan endast hur dessa fördelas mellan olika utsläppskällor inom utsläppshandelssystemet.
För att köp av grön el skulle få en positiv miljöeffekt måste den ledan till att ny grön el tillförs elmarknaden på bekostnad av mindre miljövänlig el. till exempel på grund av ökad lönsamhet och därmed ökat utbud. Men så sker inte på grund av systemet med elcertifikat, som är ett marknadsbaserat subventionssystem, som syftar till att öka produktionen av förnybar el med 25 TWh till år 2020. Elcertifikatsystemet innebär i praktiken ett tak för utbyggnaden av förnybar el. Om försäljningen av grön el ökar kommer det i bästa fall att leda till ett lägre pris på elcertifikat, men det blir inte mer ny grön el. Elcertifikatsystemet undergräver således marknaden för grön el. Systemet är paradoxalt nog särskilt bra för dem som inte köper grön el, eftersom de får ett något lägre elpris, vilket kan tyckas vara orättvist mot dem som köper grön el i tron att de gör något för miljön.
Det är cyniskt av elbolag att spekulera i människors vilja till att förbättra miljön och deras okunskap om den komplicerade elmarknaden genom att sälja en produkt som köparen inte får. Det finns ett tjugotal elbolag som säljer grön el till sina kunder. De lägger på en extra avgift för grön el, trots att den i själva verket, på grund av elcertifikatsystemet, är billigare att producera. Konsumentverket borde därför omedelbart inleda ett ärende om vilseledande marknadsföring mot dessa bolag. Det finns också mängder med bolag som marknadsför sig själva med att de ”endast använder grön el”. Eftersom det inte går att skilja ut gröna amperetimmar i vägguttagen från sådana som kommer från kärnkraft eller kolkraft är det i grunden också en stor bluff och spekulation i människors okunskap.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar