fredag 26 mars 2010

Kritiskt om Slussen från S:t Erik

Samfundet S:t Erik, där jag för övrigt är medlem, har nu yttrat sig över Slussenförslaget. Som väntat är det ett mycket kritiskt yttrande. Jag tycker inte att samfundet har rätt i sak och jag tror inte heller att de alternativ man vill föra fram är realistiska. Samfundet vill i stort slopa ny bebyggelse, och i stället ha ”småskalig bebyggelse för funktioner som behöver finnas på platsen”. Jag anar restaurang Strömmen i ny tappning, strömmingskiosken och kanske någon ny kafébyggnad eller korvkiosk. Det skulle innebära att platsen skulle karaktäriseras av fortsatt ödslighet och brist på stadskvaliteter och skulle plottras bort. Rent historiskt har det under flera hundra år funnits mängder med byggnader på platsen, som alla revs när dagens konstruktion byggdes omkring 1930. Man säger att man beskär utsikten, och att man snarare borde förstärka den. Men hur utsikten kommer att uppfattas beror på var man står. Det är korrekt att utsikten beskärs från nuvarande Södermalmstorg (idag i stort sett en trafikplats), men i stället tillkommer nya och bättre utsiktsplatser på den nya Slussenterassen.
Man talar om att förslaget skapar ”illusion av öppet vatten”, trots att en del av tanken faktiskt är att öka utflödet från Mälaren. Jag ser de nya vattenspeglar som tillkommer som en stor förbättring. Här kan man i själva verket också falla tillbaka på historien; det näs som binder samman Söder med Gamla stan på Stockholms äldsta karta från omkring 1620 var mycket smalt och låg på ungefär samma plats som det aktuella förslagets vägbro. Alla senare Slussenkonstruktioner har varit bredare, och allra bredast är 1930-talets anläggning.
Kerstin Westerlund Bjurström är ordförande i Samfundet S:t Erik
Man vill inte ha en bussterminal vid Slussen utan någon annan trafiklösning för Nacka-Värmdösektorn. Jag anar tunnelbana eller spårväg, och en tunnelbaneförlängning från Kungsträdgården till Nacka finns med i regionplaneförslaget, men först mellan 2020 och 2030. Först därefter skulle bussterminalen kunna avskaffas.
Samfundet vill också ”gräva ned tunnelbanan”. Denna möjlighet har enligt samfundet inte fått en kvalificerad och genomlysande utredning. SL har dock gjort en utredning om detta i samband med förslaget ”Ny syn på Slussen” för ett par år sedan, men allt kan naturligtvis utredas ännu mer. Om man skulle gräva ned tunnelbanan, vilket jag i och för sig skulle önska vore möjligt, skulle tunnelbanan behöva stängas av under minst ett år, men enligt SL troligen betydligt längre. Dagligen passerar omkring 300 000 resenärer sträckan mellan Slussen och T-Centralen. Det skulle krävas 480 extrabussar per timma för att ta hand om alla resenärer, eller en buss var 8:e sekund under högtrafik. Framkomligheten för en så stor mängd nya bussrörelser mellan söder och norr på befintligt gatunät blir mycket begränsad. I praktiken skulle dessutom tunnelbanetrafiken till Mörby Centrum och Ropsten bli svår att klara eftersom det inte finns någon depå på dessa sträckor. Rent praktiskt skulle det vara mycket svårt att lösa detta. Samfundet påtalar risken för översvämning av tunnelbanan vid Gamla stan, som ett motiv för nedgrävning. Tunnelbanan var hotat av översvämningarna år 2000, men har anpassats för att klara en vattennivå på 1,3 meter utan intrång av vatten i stationen, och med en vattennivå på upp till 1,5 meter, med stängd station. Det bör räcka långt eftersom Mälarens avtappningsmöjligheter förbättras med nya Slussen. Stockholms politiker har redan avfärdat tanken på ytterligare utredningar om en nedgrävning av tunnelbanan.
Eftersom samfundet för fram önskemål om att mycket omfattande tunnelbaneinvesteringar först ska göras, skulle ombyggnaden av Slussen behöva skjutas upp på en ganska lång framtid. I stället för att vara klar 2018 skulle en ny Slussen kanske stå klar 2030, vilket i så fall skulle innebära att fortsatt upprustning blir nödvändig. Därför tror jag inte heller att staden kommer att lyssna på samfundets synpunkter. Det är tråkigt att samfundet väljer en strategi som innebär att politikerna knappast kommer att lyssna på de kloka synpunkter som trots allt också finns i yttrandet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar